kancelaria

Kancelaria adwokacka Szymona Stypuły prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.
Jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się podmiotem oferującym fachową pomoc prawną zarówno w sporach sądowych, jak i pozasądowych, w szczególności w zakresie prawa karnego, cywilnego , gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa spadkowego, rodzinnego i administracyjnego.

Gwarancją wysokiego poziomu oferowanych usług jest wieloletnie doświadczenie adwokata Szymona Stypuły tak w świadczeniu usług prawnych osobom fizycznym i przedsiębiorcom, jak również jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W swojej działalności charakteryzuje się przede wszystkim profesjonalnym i rzetelnym podejściem do każdej sprawy, którą wyróżnia dbałość o dobro Klienta.


Publikacje naukowe:

 • „Usprawnienie procesu karnego poprzez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda” (wspólnie z P. Wilińskim oraz H. Paluszkiewicz) (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Warszawa 2013.

 • „Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów” (wspólnie z H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim, P. Karlikiem, I. Zając – Bange oraz M. Żbikowską, H. Paluszkiewcz, A. Gerecka – Żołyńska (red.), Warszawa 2013,

 • „Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym” (wspólnie z A. Chlebowską, P. Jóźwiakiem, M. Kowalewską) (w:) Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, M. Kopeć (red.), Lublin 2012,

 • „Dopuszczalność odwołania czynności procesowych stron w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Piła 2012,

 • „Podsłuch procesowy na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego”, Palestra 2012, nr 7 -8,

 • „Wpływ postawy pokrzywdzonych na zakres postępowania dowodowego w sprawach z oskarżenia wzajemnego” (w:) Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, D. Gil (red.), Warszawa 2012,

 • „Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów, zeszyt IV” (wspólnie z P. Wilińskim, H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim, P. Karlikiem, I. Zając – Bange oraz M. Żbikowską), Poznań 2011,

 • „Europeizacja polskiego procesu karnego na tle wybranych instytucji” (wspólnie z M. Żbikowską) (w:) Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, M. Gwoździcka – Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Poznań 2011,

 • „Dyskwalifikacja dowodu w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, P. Jóźwiak, W. St. Majchrowicz (red.), Piła 2011,

 • „Wymiar kary za ciąg przestępstw”, Edukacja Prawnicza 2009, nr 4,

 • Modus operandi jako dowód w procesie karnym” (wspólnie z B. Grybską, K. Hermańską i M. Żylukiem) (w:) II Dni Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, M. Zelek (red.), Rzeszów 2008,

 • „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007, I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71”, Monitor Prawniczy 2008, nr 15,

 • „Udział publiczności w posiedzeniach sądu I instancji”, Monitor Prawniczy 2007, nr 21,