Wszczęcie postępowania sądowego jest związane z szeregiem kosztów, które należy ponieść. Są to nie tylko koszty złożenia pozwu i wynagrodzenia dla adwokata, ale również wiele innych wydatków. Prawo cywilne wiąże się z największą liczbą różnorodnych wydatków. Sprawdź, z jakimi kosztami musisz się liczyć, jeśli kierujesz sprawę do sądu.

 

Jakie są koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Koszty związane z prowadzeniem sprawy w sądzie można zasadniczo podzielić na 2 podstawowe rodzaje. Pierwszy rodzaj to opłaty sądowe w sprawach cywilnych, a drugi to wydatki związane z tokiem postępowania. 

 

Opłaty sądowe

Opłaty sądowe należy uiścić w momencie składania pisma do sądu. Są to m.in.:

 • opłata od pozwu,
 • opłata od apelacji, 
 • opłata za wniesienie zażalenia,
 • opłata za zgłoszenie sprzeciwu od wyroku zaocznego,
 • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • opłata od skargi kasacyjnej,
 • opłata od skargi o wznowienie postępowania,
 • opłata od skargi na czynności komornika,
 • opłata od interwencji głównej lub ubocznej.

 

Opłaty sądowe można podzielić również w zależności od ich rodzaju. W postępowaniach cywilnych występują:

 • Opłata stała – jest ona ściśle określona dla danego rodzaju sprawy i może wynosić od 30 do 10 000 zł. Pobierana w przypadku spraw o prawa niemajątkowe i niektórych spraw o prawa majątkowe. 
 • Opłata stosunkowa – wynosi ona 5 % wartości dóbr będących przedmiotem sporu sądowego. Opłata ta nie może jednak być większa niż 200 000 zł.
 • Opłata podstawowa – to koszt 30 zł, który trzeba zapłacić w sprawach, w których nie występują inne opłaty sądowe.
  Diety dla pracowników w delegacji zagranicznej

 

W niektórych przypadkach wpłaca się tylko część opłaty sądowej. Taka sytuacja ma miejsce np. przy wnoszeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego – wówczas należy uiścić 50% ustalonej opłaty sądowej. Z kolei w przypadku składania zażalenia lub wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wpłaca się zaledwie 20% opłaty sądowej.

 

Koszty postępowania

Wydatki związane z postępowaniem w sprawach cywilnych obejmują z kolei koszty wszelkich czynności procesowych i wynagrodzenia prawników. W zakres tych wydatków wchodzą m.in.:

 • koszty procesu cywilnego;
 • koszty przeprowadzenia dowodów (w tym wynagrodzenie biegłych, koszty materiałów i inne wydatki poniesione w związku z wydawaniem opinii przez biegłych)
 • koszty związane z powołaniem świadków: np. pokrycie kosztów ich przejazdów i noclegów, zwrot utraconych dochodów;
 • wynagrodzenie dla adwokata;
 • wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego w sprawie cywilnej. 

Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych?

 

koszty sądoweKoszty sądowe mogą być znaczne, zwłaszcza w przypadku spraw skomplikowanych i trwających latami. Jednak strona, która wygra sprawę może żądać od swojego adwersarza zwrotu poniesionych kosztów postępowania. Jeśli zaś strony pójdą na ugodę, co do zasady ponoszą tylko własne koszty. Mogą jednak w ugodzie ustalić inne rozwiązanie, np. pokrycie wydatków w całości przez jedną ze stron.

  Zasiedzenie nieruchomości - czym jest?

 

Z kolei w przypadku cofnięcia pozwu zwrot kosztów możliwy jest tylko w niektórych sytuacjach. Jeśli cofnięcie pozwu nastąpi jeszcze przed dostarczeniem odpisu pozwu osobie pozwanej, powód odzyska całość opłaty sądowej. Jeśli jednak cofnięcie pozwu zostanie dokonane już po doręczeniu odpisu, ale przed pierwszym posiedzeniem, zwrotowi podlega połowa opłaty. W sytuacji, gdy cofnięcie pozwu będzie miało miejsce w innym momencie postępowania, to powód będzie musiał zwrócić koszty procesu pozwanemu.

 

Zwolnienie z kosztów sądowych – komu przysługuje?

Zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych możliwe jest w przypadku, jeśli dana osoba nie może ich ponieść ze względów ekonomicznych. Musi wtedy złożyć oświadczenie, w którym wykaże, że nie jest w stanie opłacić postępowania sądowego, nie ponosząc jednocześnie straty finansowej uniemożliwiającej jej utrzymanie siebie i rodziny. 

 

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych musi zawierać m.in. dokładne dane osobowe, dane przeciwnika, określenie zakresu, w jakim ma nastąpić zwolnienie z kosztów (całościowe lub częściowe). Należy również dołączyć do niego informacje o majątku i wszelkich źródłach utrzymania rodziny).

 

Poszukujesz porad prawnych lub pomocy w prowadzeniu sprawy? Skontaktuj się z naszą kancelarią!