Wypadek przy pracy

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się wszędzie. Gdy jednak wydarzenie to przytrafia się podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracownikowi należy się odszkodowanie. Działając samodzielnie niełatwo można uzyskać zadowalającą rekompensatę. Wsparcie prawnicze adwokatów z Kancelarii Stypuła ułatwia uzyskanie odszkodowania za wypadek przy pracy. Dbamy o dokładną analizę sytuacji w celu uzyskania jak największej kwoty dla każdego, kto ucierpiał w wypadku podczas pracy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy – kiedy się ubiegać?

Określenie, czy osoba pokrzywdzona jest uprawniona do otrzymania stosownego odszkodowania wymaga kilku czynności. Należy przede wszystkim ustalić, czy zaszły wszystkie okoliczności, które definiują dane zdarzenie jako wypadek przy pracy. Przytoczyć tu warto treść art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673).

Wypadek przy pracy – kryterium

Zakwalifikowanie wydarzenia jako wypadek przy pracy jest możliwy, gdy wystąpią łącznie cztery  przesłanki wymienione w przepisach:

  • Zdarzenie musi mieć charakter nagły – za nagły uważa się incydent, który wystąpił w ciągu jednego dnia roboczego. Będzie to więc zarówno gwałtowny upadek z wysokości, jak i oddziaływanie szkodliwych substancji chemicznych na pracownika przez kilka godzin. 
  • Przyczyna wypadku jest zewnętrzna – chodzi zatem o okoliczności niezależne od samego pokrzywdzonego, czyli związane np. z obsługą maszyn, działaniem czynników atmosferycznych, czy środków chemicznych. 
  • Wydarzenie skutkuje urazem albo zgonem – przy czym za uraz uznaje się obrażenia polegające na uszkodzeniu tkanek bądź narządów.
  • Związek z pracą – rozumie się przez to wszelkie okoliczności, w których pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy, zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią. Dotyczyć może to więc sytuacji, w której pracownik realizował zadania zlecone przez pracodawcę poza biurem.

Rodzaje wypadków przy pracy

 

Wypadki w miejscu pracy mogą mieć różny charakter, od czego też zależy zakres i wysokość odszkodowania w poszczególnych przypadkach.

Lekki wypadek w pracy

 

Zdarzenie, które określa się mianem lekkiego wypadku, nie ma trwałych skutków negatywnych dla zdrowia pokrzywdzonego. Jest to incydent, po którym osoba poszkodowana jest niezdolna do pracy przez maksymalnie 28 dni.

Ciężki wypadek w pracy

Zgodnie ze wspomnianą ustawą za ciężki wypadek w pracy uznaje się takie zdarzenie, które doprowadziło do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W jego rezultacie zatem osoba pokrzywdzona może stracić wzrok, słuch, czy mowę. Skutkiem ciężkiego wypadku może być też nieodwracalne uszkodzenie ciała, np. amputacja kończyny, a także nieuleczalne schorzenie, czy choroba psychiczna. Ustawodawca uwzględnił na tej liście także oszpecenie i deformację ciała, które mimo że nie muszą wiązać się bezpośrednio z dolegliwościami fizycznymi, to utrudniają funkcjonowanie poszkodowanego.

Śmiertelny wypadek w pracy

Wypadek można zakwalifikować jako śmiertelny, jeśli w jego wyniku poszkodowany zmarł w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. W przypadku wypadku śmiertelnego bliskim zmarłej osoby należy się odszkodowanie.

Zbiorowy wypadek przy pracy

Za wypadek zbiorowy uznaje się incydent, wskutek którego uszczerbku na zdrowiu doznały przynajmniej 2 osoby.

Wypadek w pracy – odszkodowanie

Kancelaria Stypuła zajmuje się sprawami o odszkodowanie za wypadek przy pracy, które przysługują osobom poszkodowanym zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Wypadek, którego skutkiem jest poważny uszczerbek na zdrowiu, łączy się z pokryciem wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Oznacza to zatem sumy wydawane na lekarstwa, konsultacje, rehabilitacje, czy przejazdy do placówek medycznych. 

Wypadek przy pracy może generować jednak jeszcze więcej kosztów. Rezultatem wypadku przy pracy może być trwała utrata sprawności przez poszkodowanego. W efekcie tego może on stracić zdolność wykonywania zawodu, którym parał się do tej pory. W takiej sytuacji do kosztów leczenia mogą dojść należności związane z przekwalifikowaniem się lub przebranżowieniem danej osoby.

Wypadek przy pracy – jak uzyskać odszkodowanie?

Odpowiednie odszkodowanie po wypadku w pracy powinno zostać wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak odszkodowanie to nie wszystko, o co możesz się ubiegać.

Pomagamy naszym klientom w sprawach o odszkodowanie zarówno z ZUS, jak i od pracodawców. Przedsiębiorcy powinni zapewnić rekompensatę pracownikowi w przypadku, gdy wypadek powstał z ich winy. Dzieje się tak wówczas, kiedy pracodawca nie dba o przestrzeganie przepisów BHP, bądź nie przeprowadza szkoleń koniecznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. W wielu sytuacjach również stanowisko pracy nie jest odpowiednio wyposażone i przygotowane.

Pamiętaj, że masz prawo domagać się kwoty, która realnie będzie rekompensowała Twoje straty, zarówno te materialne, jak i niematerialne. Dlatego jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy, zgłoś się do nas. Prawnicy z Kancelarii Stypuła dokonują wnikliwej analizy wszystkich okoliczności sprawy i ocenią możliwości dalszego działania w celu uzyskania odpowiednio wysokiego odszkodowania.

W przypadku szkody niematerialnej przysługuje Ci prawo do zadośćuczynienia, masz też możliwość domagania się zwrotu kosztów leczenia oraz zarobków utraconych w związku z brakiem możliwości dalszego wykonywania pracy.

Tak, odszkodowanie z tego tytułu wypłaca ZUS. Oczywiście należy udowodnić, że choroba zawodowa spowodowała długotrwałą utratę zdrowia.