Umowa o pracę to bez wątpienia najbardziej stabilna forma zatrudnienia pracowników. Dokument ten musi spełniać jednak określone warunki, aby można było mówić o stosunku pracy. Dowiedz się, jakie elementy powinny koniecznie zostać zawarte w umowie o pracę.

 

Umowa o pracę – zawarcie stosunku pracy

Umowa o pracę wiąże się z powstaniem stosunku pracy, z którego wynikają określone obowiązki dla obu stron. Pracodawca zatrudniając pracownika zobowiązuje się do wypłaty ustalonego wynagrodzenia i pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne. Z kolei pracownik jest zobligowany do pracy pod kierownictwem pracodawcy, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie. Praca musi być też świadczona osobiście – pracownik nie może przerzucić swoich obowiązków na inną osobę.

 

Praca wykonywana w ramach takiej umowy powinna mieć powtarzalny charakter. Oznacza to, że pracownik wykonuje daną pracę regularnie, nie zaś jednorazowo (jak ma to miejsce np. w przypadku umowy o dzieło). Co również istotne, w przypadku umowy o pracę to pracodawca ponosi wszelkie ryzyko związane z działalnością firmy. Jest więc zobowiązany np. do zapłaty ustalonej kwoty wynagrodzenia nawet wówczas, gdy firma nie osiągnie oczekiwanego dochodu. 

  Służebność przesyłu - uprawnienia właściciela nieruchomości

 

Jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę może przyjmować następujące formy:

  • umowa na okres próbny,
  • umowa na czas określony,
  • umowa na czas nieokreślony.

 

umowa o pracęWarunki zawierania każdej z tych umów zostały opisane w Kodeksie pracy. Umowa na okres próbny zawierana jest na początku współpracy danej osoby z pracodawcą. Ma ona na celu zweryfikowanie kompetencji pracownika, który z kolei może ocenić, czy dana praca mu odpowiada. Taka umowa może obowiązywać maksymalnie przez okres 3 miesięcy. 

 

Umowa na czas określony zwykle podpisywana jest po umowie na okres próbny. W tym rodzaju umowy należy wyznaczyć czas trwania zatrudnienia pracownika. Umowa na czas określony nie może jednak być zawarta na dłużej niż 33 miesiące.

 

Prawo pracy określa również maksymalną liczbę umów, które można podpisać z pracownikiem na czas określony. Można podpisać najwyżej 3 tego typu umowy z jedną osobą. Potem pracodawca zobowiązany jest zawrzeć umowę na czas nieokreślony.

 

Umowa na czas nieokreślony jest uznawana za najbardziej korzystną, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Ze względu na to, że nie ma w niej wyznaczonego okresu wygaśnięcia, trwa aż do momentu wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron. Co więcej, pracodawca ma obowiązek w tym przypadku wskazać powód wypowiedzenia umowy.

  Umowa kupna i sprzedaży samochodu - co powinna zawierać?

 

Co powinna zawierać umowa o pracę?

W prawidłowo skonstruowanej umowie o pracę powinny znaleźć się w szczególności informacje dotyczące:

  • pracodawcy i pracownika,
  • typu umowy,
  • daty podpisania umowy,
  • rodzaju wykonywanej pracy,
  • warunków pracy (w tym miejsca i wymiaru czasu pracy),
  • warunków ustalania wynagrodzenia,
  • daty rozpoczęcia pracy.

 

Umowa o pracę musi mieć formę pisemną, aby była ważna. Powinna zostać podpisana najpóźniej w dniu, kiedy pracownik rozpoczyna pracę. Pracodawca musi też poinformować pracownika o częstotliwości wypłaty pensji, obowiązującym okresie wypowiedzenia umowy, a także przysługującym mu urlopie wypoczynkowym. Urlop na umowie o pracę uzależniony jest od stażu pracy i może wynosić 20 dni (w przypadku stażu krótszego niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli staż pracy wynosi minimum 10 lat).

 

Umowa o telepracę – czym jest?

Umowa o pracę może również dotyczyć pracy wykonywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jest to tzw. telepraca, a więc praca zdalna, świadczona poza siedzibą pracodawcy. Umowa zawierana w tym przypadku nie różni się zasadniczo od standardowej umowy o pracę.

 

Powinna jednak zawierać informację o tym, że praca jest realizowana poza siedzibą firmy. Ponadto musi zostać ustalony sposób rozliczania się z efektów pracy. Pracodawca może też zawrzeć w umowie dane osoby, która będzie przeprowadzała w jego imieniu kontrole pracownika.

  Wywłaszczenie nieruchomości

 

W przypadku telepracy miejscem wykonywania pracy będzie zwykle miejsce zamieszkania pracownika. W umowie powinno się określić też, czy pracownik będzie korzystać z własnych urządzeń (komputera, myszki, klawiatury itp.), czy pracodawca zapewni mu sprzęt firmowy. Jeśli pracownik w pracy posługuje się własnym sprzętem, pracodawca powinien wypłacić mu ekwiwalent.

 

Adwokaci z kancelarii Stypuła  – https://adwokat-stypula.pl mają długoletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Przeanalizują Twoją umowę pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami i pomogą zredagować zapis o zakazie konkurencji.