Wycinka drzew na prywatnej działce jest możliwa bez pozwolenia tylko w niektórych przypadkach. Zanim podejmiesz decyzję o wycince, koniecznie zapoznaj się z przepisami ochrony przyrody. Sprawdź, kiedy możesz bez osobnej zgody wyciąć rośliny na terenie swojej nieruchomości, a kiedy musisz zgłosić ten zamiar do stosownego organu.

 

Wycinka drzew – przepisy

wycięcie drzewa na działceKwestie wycinki drzew i krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Niemało zamieszania wprowadziła nowelizacja tej ustawy, której dokonano w 2016 r, powszechnie znana jako „Lex Szyszko”. Zmiana ta dawała właścicielom nieruchomości dużą swobodę – mogli oni wycinać drzewa na swojej posesji bez zezwolenia. W 2017 r. jednak nastąpiła zmiana, która przywróciła częściową kontrolę administracyjną nad wycinką roślinności na terenach prywatnych. 

 

Obecnie wycinać bez zezwolenia można jedynie część drzew i krzewów, znajdujących się na prywatnej działce. Dotyczy to roślin o ściśle określonym obwodzie lub powierzchni skupiska. Nie można też wycinać bez pozwolenia roślin na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Wycinka drzew bez zezwolenia

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, możesz nadal bez pozwolenia wyciąć drzewa, których obwód na wysokości 5 cm od gruntu nie przekracza:

  • 80 cm – jeśli chodzi o topolę, wierzbę, klon jesionolistny lub klon srebrzysty;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej lub platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla wszystkich pozostałych gatunków drzew.
  Wypadek przy pracy - jakie świadczenia się należą?

 

W przypadku krzewów wyznacznikiem jest powierzchnia, jaką zajmują – nie może ona przekraczać 25 m². Wyjątki stanowią drzewa i krzewy występujące na obszarach chronionych, np. parku narodowego, rezerwatu przyrody, czy obszaru Natura 2000. 

 

Z obowiązku ubiegania się o zezwolenie wyłączone są drzewa owocowe, bez względu na ich rozmiar. Bez pozwolenia mogą też zostać usunięte drzewa lub krzewy uszkodzone pod wpływem czynników naturalnych, wypadku, czy katastrofy budowlanej. Są one usuwane przez straż pożarną, wojsko, zarządców infrastruktury, czy jednostki oczyszczania działające w obrębie gminy lub powiatu. 

 

Wycinka drzew na działce – zgłoszenie

Pozwolenie na wycinkę drzew jest potrzebne, gdy właściciel nieruchomości chce wyciąć drzewo przekraczające ustalony w ustawie obwód pnia. Dotyczy to także krzewu, którego powierzchnia wynosi ponad 25 m². W takiej sytuacji należy złożyć do urzędu gminy lub miasta pismo, informujące o zamiarze usunięcia drzewa lub krzewu. 

 

Wniosek o wycięcie drzewa musi zawierać w szczególności: dane osobowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz mapę lub rysunek z zaznaczoną rośliną, która jest przeznaczona do usunięcia. Po złożeniu wniosku stosowny organ w ciągu 21 dni powinien skierować swojego pracownika na oględziny terenu. Podczas tej wizyty urzędnik dokonuje weryfikacji zgłoszenia, określając gatunek rośliny i mierząc jej obwód lub zajmowaną powierzchnię.

  Umowa kupna i sprzedaży samochodu - co powinna zawierać?

 

Po oględzinach w terminie 14 dni wójt, burmistrz lub prezydent może odmówić zezwolenia na usunięcie rośliny. Może też wydać pismo potwierdzające możliwość dokonania wycinki, ale nie jest to konieczne. Jeśli w ciągu 14 dni właściciel nie otrzyma informacji o sprzeciwie, może legalnie rozpocząć wycinkę. Powinna ona nastąpić w ciągu 6 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia. 

 

Wycinka drzew – o czym trzeba pamiętać?

Podczas planowania wycinki drzew trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy nie ma w nim śladów bytności ptaków lub innych zwierząt, znajdujących się pod ochroną. Należy też pamiętać, że czas między 1 marca a 15 października to okres lęgowy ptaków. W Polsce obowiązuje zakaz niszczenia gniazd ptasich, należących do gatunków chronionych. Dotyczy to więc wszystkich wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Usuwanie gniazd tych gatunków możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach. Złamanie tego zakazu może skutkować dotkliwymi karami finansowymi, a nawet aresztem.