Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, należą się określone świadczenia, wypłacane przez ZUS. Warto jednak wiedzieć, jakie kryteria (zgodnie z prawem pracy) muszą zostać spełnione, aby zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Istotne jest również to, czy pracownik nie ponosi winy za wypadek. Dowiedz się, jakie dokładnie świadczenia należą się osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy!

 

Czym jest wypadek przy pracy?

wypadek przy pracyIntuicyjnie wydaje się, że nie jest trudne stwierdzenie, kiedy doszło do wypadku przy pracy. W praktyce jednak trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Definicja wypadku przy pracy znajduje się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zawarte w niej zostały podstawowe elementy, które muszą zostać spełnione, aby uznać dane wydarzenie za wypadek przy pracy. 

 

 

Kryteria, na podstawie których dokonuje się weryfikacji danego wydarzenia to:

  • nagłość zdarzenia,
  • przyczyny zewnętrzne,
  • konsekwencje (uraz lub śmierć),
  • związek wydarzenia z pracą.

Nagłość wydarzenia

Poprzez zdarzenie nagłe rozumie się sytuacje, które trwają maksymalnie 1 dzień roboczy. Kryterium to spełnia więc zarówno upadek na śliskiej podłodze, jak i narażenie na kontakt z toksycznymi substancjami. Kontakt z czynnikiem, który wywołał negatywne konsekwencje może więc trwać sekundę, kilka minut lub nawet wiele godzin. 

  Rozwód czy separacja - co wybrać?

Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy

Przyczyna zewnętrzna to powód, który nie jest zależny od pracownika, tylko od czynników związanych z wykonywanymi obowiązkami. Mogą to być więc warunki, jakie panują w danym zakładzie pracy, czy wykonywanie przez pracownika pewnych zadań. Za przyczynę zewnętrzną można jednak też uznać czynności, które niosą negatywne skutki ze względu na stan zdrowia danej osoby. 

Uraz jako skutek wypadku

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy istotne jest wystąpienie negatywnych skutków, takich jak uraz lub zgon. Poprzez uraz można rozumieć różnego typu uszkodzenie ciała, np. skaleczenie, złamanie, odmrożenie, czy poparzenie. Nie musi jednak być ono na tyle poważne, by skutkowało zwolnieniem lekarskim. Co istotne, uraz może mieć też charakter psychiczny.

 

Związek z pracą

Nieodzownym kryterium jest związek zdarzenia z wykonywaną pracą. Oznacza to, że pracownik musi wykonywać czynności służbowe, niekoniecznie na bezpośrednie polecenie przełożonych. Wypadek nie musi jednak nastąpić w siedzibie pracodawcy – pracownik może bowiem wykonywać zadania związane z pracą w innym miejscu.

  Ochrona dóbr osobistych

 

Jakie świadczenia przysługują w związku z wypadkiem przy pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy ma prawo do świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia wypadkowego. Podlega mu większość osób, które zgłoszone zostały do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Wyjątek stanowią m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego,  osoby realizujące pracę nakładczą, czy członkowie rad nadzorczych, pobierający wynagrodzenie za swoją funkcję.

 

Osoba, będąca poszkodowanym w wypadku przy pracy, który spowodował niezdolność do jej wykonywania, ma prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek ten w tym przypadku wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto, jeśli niezdolność do pracy utrzymuje się jeszcze po ustaniu zasiłku chorobowego, osobie tej przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. W przypadku, gdy wypadek spowodował trwałą niezdolność do pracy, poszkodowanemu należy się renta. Możliwe jest również uzyskanie renty szkoleniowej – przysługuje ona wtedy, gdy pracownik jest zmuszony do przekwalifikowania, ze względu na konsekwencje wypadku.

 

Śmierć w wypadku przy pracy – świadczenia

Jeśli skutkiem wypadku przy pracy jest śmierć pracownika, świadczenia z tytułu wypadku przysługują jego rodzinie. Jest to odszkodowanie, które może zostać wypłacone jednorazowo małżonkowi, dzieciom lub rodzicom zmarłego. Osobą bezwarunkowo uprawnioną do otrzymania świadczenia jest małżonek. Dzieci zmarłego mogą również uzyskać odszkodowanie, jeśli w momencie śmierci pracownika spełniały warunki niezbędne do otrzymania po nim renty. Z kolei rodzice pracownika mogą dostać odszkodowanie, jeśli prowadzili wspólnie z nim gospodarstwo domowe, zmarły wspomagał ich finansowo lub wypłacał im alimenty. 

  Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 

Kiedy pracownik nie otrzyma świadczeń z tytułu wypadku przy pracy?

Świadczenie ze względu na wypadek przy pracy nie zawsze przysługuje pracownikowi lub jego rodzinie. Odszkodowanie lub renta nie mogą zostać wypłacone, jeśli wypadek przy pracy nastąpił z winy osoby poszkodowanej. Sytuacja taka ma miejsce, gdy pracownik nie przestrzegał obowiązujących przepisów BHP, czy dopuścił się rażącego niedbalstwa podczas wykonywania swoich obowiązków. Jeśli osoba poszkodowana pozostawała pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, również nie może liczyć na żadne świadczenia.