Przepisy polskiego prawa regulują kwestię rozliczeń małżonków ze względu na poczynione przez nich wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z nich oraz wydatki i nakłady poczynione z majątków osobistych na majątek wspólny.

 

Co do zasady, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady, które zostały poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty przynoszące dochód. Z drugiej strony każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie może jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Nakłady poczynione z majątku odrębnego jednego z małżonków na majątek odrębny drugiego z nich, będą podlegały rozliczeniu z majątku wspólnego w sytuacji, gdy na przedmiot majątkowy stanowiący majątek odrębny jednego z małżonków, dokonano nakładów zarówno z majątku wspólnego, jak również z majątku odrębnego małżonków. Wymaga podkreślenia, że gdy dług zaciągnięty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty.

  Ile może zabrać komornik?

 

Zwrot nakładów następuje przy podziale majątku wspólnego. W sytuacji, gdy wymaga tego dobro rodziny, sąd może jednak nakazać wcześniejszą zapłatę. Z kolei gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego, spłacona kwota będzie podlegała odpowiedniemu rozliczeniu.

Na koniec warto zauważyć, iż długów zaciągniętych przez oboje małżonków nie można rozliczać przy podziale wspólnego majątku, gdyż przerzucenie zadłużenia na jednego tylko z małżonków godziłoby w prawa wierzycieli. Mimo więc podziału majątku, dług nadal utrzymuje się po stronie każdego z małżonków.