Zakres usług - Kancelaria Stypuła

Przedsiębiorstwo

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm skierowana jest do wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku. Obejmuje zarówno spółki prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna), spółkę cywilną, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i inne podmioty wymagające pomocy prawnej. Obsługa prawna może dotyczyć całej firmy czy instytucji lub jej części; może obejmować konkretne jednorazowe zagadnienie lub też przybrać formę stałej obsługi prawnej. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie jest gwarancją rzetelności i fachowej pomocy, a przede wszystkim odpowiedzialnego i skutecznego reprezentowania interesów naszych Klientów.  

 

W ramach obsługi prawnej firm świadczymy usługi między innymi w takim zakresie, jak:

 • tworzenie i reorganizacja podmiotów gospodarczych
 • obsługa prawna inwestycji
 • windykacja należności
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • zastępstwo w postępowaniach przed sądami i organami administracji
 • negocjacje z kontrahentami i dłużnikami
 • zagadnienia związane z prawem pracy
 • inne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Klient indywidualny

Pomoc prawna dla Klienta indywidualnego dotyczy najważniejszych dziedzin życia. Kierujemy się nadrzędnym interesem naszego Klienta. Zapewniamy fachowość, indywidualne podejście do każdej sprawy, rzetelność oraz poufność. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, reprezentacją przed sądami i urzędami oraz obsługą prawną.

 

Usługi Zespołu Kancelarii obejmują w szczególności:

Prawo cywilne

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym wszystkie szkody wynikające z wypadków drogowych (śmierć osoby bliskiej, uszkodzenia ciała, szkoda na mieniu), dochodzenie odszkodowań z polisy OC i AC, z tytułu wypadku przy pracy, inne szkody na osobie lub mieniu
 • windykacja należności
 • zniesienie współwłasności 
 • służebności gruntowe, osobiste, przesyłu
 • ochrona posiadania
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • skarga pauliańska
 • opinie prawne
 • umowy – dochodzenie roszczeń, sporządzanie i opiniowanie m. in. takich umów jak: umowa sprzedaży towarów i usług, umowa zlecenia, umowa dystrybucyjna, umowa agencyjna, umowa franchisingowa, o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki, ubezpieczenia, o dzieło, umowa spółki, darowizny i in.
 • spadki, a w tym dziedziczenie, zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, umowy dotyczące spadku
 • eksmisja
 • ochrona dóbr osobistych
 • reprezentacja w negocjacjach, mediacjach, arbitrażu
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym,

Prawo karne i prawo karne skarbowe

 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia:
  • powszechne, m. in. wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przeciwko życiu i zdrowiu (bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu), groźby, stalking, kradzieże, rozboje, fałszowanie dokumentów, oszustwa, przywłaszczenie, posiadanie i handel narkotykami i in.
  • gospodarcze, m. in. łapownictwo czynne i bierne, oszustwo, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie pieniędzy i in.
  • karne skarbowe, m. in. uchylanie się od obowiązku podatkowego, złożenie nieprawdziwych danych podatkowych, nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg, obrót wyrobami bez znaków akcyzy, zmiana przeznaczenia oleju, wyłudzenie zwrotu podatku, oszustwo celne, przestępstwa i wykroczenia przeciwko organizacji gier hazardowych i in.
  • wojskowe
 • obrona we wszystkich stadiach postępowania:
  • w postępowaniu przygotowawczym,
  • w postępowaniu przed sądem I i II instancji,
  • w postępowaniu przed Sądem Najwyższym
 • obrona w sprawach prowadzonych przez:
  • policję i prokuraturę, w tym prokuraturę wojskową
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Służbę Celno-Skarbową
  • inne uprawnione organy
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w powyższym zakresie, a także zastępowanie go przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz dochodzenie w postępowaniu karnym naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub nawiązki

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dzieckiem
 • podział majątku
 • ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • unieważnienie uznania dziecka

Prawo pracy

 • bieżące doradztwo prawne 
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy i płacy
 • mobbing i dyskryminacja
 • dochodzenie należności z tytułu godzin nadliczbowych, w tym również kierowców zawodowych
 • świadczenia w razie wypadku przy pracy
 • odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa prawną firm, instytucji, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
 • prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych 
 • prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i pracowników z rożnych aspektów prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie wniosków i pism
 • sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, skarg do sądu administracyjnego
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi