Obowiązek płacenia ubezpieczenia wypadkowego, jaki nakładają na przedsiębiorców przepisy prawa powoduje, iż pracownik, który uległ wypadkowi podczas pracy, ma zagwarantowane odszkodowanie w ramach ubezpieczenia społecznego. Może jednak zdarzyć się sytuacja, iż świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje w całości szkody doznanej przez pracownika. Wówczas może on domagać się odszkodowania od pracodawcy.

By jednak mówić o odszkodowaniu z tytułu wypadku przy pracy, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy zdarzenie na skutek którego pracownik poniósł szkodę, może zostać uznane za taki właśnie przypadek. Otóż wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. W zakresie uprawnienia do świadczeń wynikających z ustawy jest to również wypadek, któremu pracownik uległ w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań), podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.
Pracownik, który w wyniku wypadku przy pracy, doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia, ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której ZUS w całości nie pokrył.

  Zasiedzenie nieruchomości - czym jest?

 

Odpowiedzialność pracodawcy ma bowiem charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania można wystąpić do niego dopiero po uzyskaniu świadczenia z ZUS-u, gdy jest ono niepełne. Jeżeli pracodawca ponosi winę za wypadek swojego pracownika, musi w szczególności pokryć koszty jego leczenia, w przypadku gdy stał się on inwalidą wypłacić musi sumę, która umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu lub nawet rentę. Jeżeli pracodawca nie miał wykupionej polisy ubezpieczeniowej, należne pracownikowi odszkodowanie zobowiązany jest wypłacić z majątku własnego.
Istotne dla sprawy o odszkodowanie znaczenie będą miały zapisy w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – który powinien zostać sporządzony po zgłoszeniu wypadku przy pracy pracodawcy. Jeśli poszkodowany pracownik nie zgadza się z zapisami protokołu może złożyć do nich zastrzeżenia, które powinny zostać do protokołu załączone. Powinien także udowodnić, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadek. Samo potwierdzenie zaistniałego wypadku nie jest wystarczającym dowodem. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami to właśnie poszkodowany powinien wykazać, iż poniósł szkodę zdrowotną oraz udowodnić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem tejże szkody a wypadkiem, który miał miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych.