Prawo administracyjne

Zespół Kancelarii Stypuła świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa administracyjnego w Poznaniu. Wspomagamy naszych klientów podczas rozpraw sądowych oraz podczas czynności dokumentacyjnych. Zapraszamy na konsultacje!

Prawo administracyjne – najważniejsze informacje

Prawo administracyjne obejmuje normy regulujące takie obszary jak: działanie urzędów, właściwe pełnienie funkcji przez organy państwowe i wzajemną zależność pomiędzy organami administracji samorządowej i państwowej. Ta gałąź prawa składa się ze zbioru przepisów, które regulują również relację pomiędzy państwem a obywatelami w zakresie praw i obowiązków. Adwokaci zajmujący się prawem administracyjnym oferują doradztwo w zakresie m.in. prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego czy prawa o gospodarce nieruchomościami. Wsparcie doświadczonych prawników zajmujących się prawem administracyjnym jest istotne szczególnie podczas reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej.

Stosunek administracyjnoprawny w prawie administracyjnym

 

Tym terminem określa się relację pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami. Stosunek administracyjnoprawny obejmuje obszary takie jak: 

 • sprawy mieszczące się w zakresie kompetencji administracji (przedmiot) 
 • organy administrujące lub podmioty, któremu ustawa powierza pełnienie administracji (podmiot) 
 • wynikające z prawnej sytuacji uprawnienia i obowiązki, które posiadają wobec siebie podmioty (treść) 

W przypadku stosunku administracyjnoprawnego podmiot administrujący pozostaje wobec podmiotu administrowanego w stosunku nadrzędności. Tym stosunek administracyjnoprawny różni się od stosunku cywilnoprawnego, który charakteryzuje się równorzędnością stron.

Prawo administracyjne – akt administracyjny

 

Jedną z form działania administracji ustalonych przez prawo jest akt administracyjny. Przez ten termin rozumieć należy jednostronne oświadczenie woli samorządu administracyjnego. Celem takiego oświadczenia jest ukształtowanie sytuacji prawnej jego odbiorcy. Akt administracyjny to tzw. akt zewnętrzny. Oznacza to, że pomiędzy organem wydającym akt a jego adresatem nie istnieje stosunek nadrzędności i podrzędności. Adresat takiego oświadczenia ma prawo domagać się ustalenia legalności aktu administracyjnego przy pomocy komisji sądowej. Adwokaci prawa administracyjnego w poznańskiej Kancelarii Stypuła świadczą kompleksowe usługi w zakresie weryfikacji dokumentów administracyjnych pod kątem prawnym.

Prawo formalne i prawo materialne

 

Prawo administracyjne podzielić można na dwa ważne segmenty regulujące relacje instytucji państwowych z organami samorządowymi i obywatelami – prawo administracyjne formalne i prawo administracyjne materialne. Oba charakteryzują się koniecznością ich bezwzględnego obowiązywania. Oznacza to, że wszyscy adresaci tych norm muszą przestrzegać ich w taki sposób.

Prawo administracyjne – jak pomagamy?

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników gwarantujemy klientom kompleksoweskuteczne wsparcie w zakresie regulacji prawa administracyjnego. Do naszych usług należą: 

 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego
 • sporządzanie porad prawnych 
 • przygotowanie opinii prawnych oraz analiz w zakresie prawa administracyjnego
 • tworzenie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych 
 • składanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych 
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia administracyjne 
 • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi 
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowań za wadliwie wydane postanowienia administracyjne 
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej 
 • prowadzenie spraw pracowniczych

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z prawa administracyjnego, to skontaktuj się z nami. Kancelaria Stypuła od lat prowadziła wiele spraw z nim związanych. Wiele kwestii można rozwiązać bez konieczności rozprawy sądowej. Pomożemy Tobie w jak najkrótszym czasie uporać się ze wszystkimi kwestiami, jakie dotyczą prawa administracyjnego.

W zakresie formalnego prawa administracyjnego mieszczą się normy określające postępowanie organów administracyjnych – dzięki niemu możliwe jest wykluczenie samowoli w postępowaniu i decyzjach tychże organów. Regulacje formalnego prawa administracyjnego służą obywatelowi.

W zakresie materialnego prawa administracyjnego mieszczą się normy, które regulują prawa i obowiązki organów administracyjnych, a także ich strukturę. Prawo materialne mieści w sobie regulacje odnoszące się do wielu innych aktów normatywnych, takich jak prawo budowlane czy prawo o zagospodarowaniu przestrzeni.

Skargę wnosi się maksymalnie do 30 dni po tym, jak skutecznie doręczono rozstrzygnięcie. Należy je złożyć nie bezpośrednio do sądu administracyjnego, a do skarżonego organu.