Prawo cywilne Poznań

Kancelaria Stypuła zajmuje się licznymi sprawami związanymi z prawem cywilnym. Od lat pomagamy naszym klientom w wielu kwestiach w obrębie tego obszaru. Wśród nich są między innymi postępowania spadkowe, odszkodowanie, czy zniesienie współwłasności. Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Dowiedz się więcej na temat tego, czym jest prawo cywilne, jak pracujemy i skontaktuj się z nami!

Czym jest prawo cywilne?

Pojęcie prawa cywilnego jest niezwykle szerokie. Kodeks cywilny podaje, że dziedzina ta obejmuje stosunki cywilnoprawne zarówno między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, jak też jednostkami organizacyjnymi posiadającymi zdolność prawną. Na prawo cywilne składają się działy kodeksowe oraz działy pozakodeksowe. Działami kodeksowymi prawa cywilnego są:

  • prawo rzeczowe (dotyczące własności), 
  • prawo zobowiązań (normujące zasady wymiany produktów i usług),
  • prawo spadkowe (zajmujące się zagadnieniami dziedziczenia majątku). 

Z kolei jako działy pozakodeksowe często wymienia się:

  • prawo autorskie (związane z uprawnieniami autora do rozporządzania dziełem),
  • prawo własności przemysłowej (chroniące patenty, wzory i znaki towarowe).

Prawo cywilne – zakres usług

Prawnicy naszej kancelarii zajmują się wieloma zagadnieniami cywilistyki, od kwestii związanych z umowami cywilnoprawnymi po sprawy spadkowe, czy odzyskiwania należności. Zgłoś się do nas, jeśli szukasz profesjonalnej pomocy z zakresu prawa cywilnego w Poznaniu lub okolicy. Oto najczęsciej prowadzone przez naszą kancelarię sprawy z zakresie tej dziedziny prawa.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – prawo cywilne

Często w ramach prawa cywilnego zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań oraz zadośćuczynień, które stanowią rodzaj rekompensaty za wyrządzoną szkodę. Pojęcia te różnicuje jednak charakter zaistniałej szkody. Odszkodowanie można uzyskać w związku z utratą konkretnej wartości majątkowej, dotyczy więc np. uszkodzenia samochodu w wyniku wypadku drogowego, czy kosztów poniesionych w związku z rehabilitacją po wypadku. O zadośćuczynienie z kolei ubiegać się można w przypadku poniesienia szkody o charakterze niemajątkowym, takiej jak śmierć bliskiej osoby, czy zniesławienie.

Umowy cywilnoprawne

 

Umowa w rozumieniu prawa cywilnego jest porozumieniem stron, które definiuje ich prawa i obowiązki. W skład tego pojęcia wchodzą zatem umowy związane z wykonywaniem zleceń (umowa zlecenia i umowa o dzieło), umowy sprzedaży, pożyczki, najmu, umowy agencyjne czy umowy darowizny. Z zawarcia umowy wynikają określone zobowiązania stron. W przypadku niewywiązania się któregoś z podmiotów umowy z powinności, druga strona może domagać się tego na drodze prawnej. W naszej kancelarii oferujemy zarówno pomoc przy sporządzaniu umów i ich weryfikację, jak również w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń.

Sprawy spadkowe

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w zagadnieniach dotyczących prawa spadkowego. Prowadzimy postępowania dotyczące dziedziczenia, w tym pomagamy w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, unieważnieniem testamentu, podziałem masy spadkowej, czy zachowkiem. Zajmujemy się także sporządzaniem umów o zrzeczenie się dziedziczenia spadku.

Zniesienie współwłasności w ramach prawa cywilnego

 

Współwłasność do posiadanie prawa do określonej rzeczy łącznie przez więcej niż jedną osobę. Stosunek taki może wystąpić np. wskutek zawarcia małżeństwa lub nabycia mienia przez wspólników spółki cywilnej. Współwłasność może jednak zostać zlikwidowana na wniosek któregoś z właścicieli. Procedura ta może przebiegać na 3 sposoby: poprzez podział mienia, przejście rzeczy na całkowitą własność jednej osoby (z obowiązkiem spłaty) lub sprzedaż danej rzeczy i podział uzyskanych w ten sposób środków.

Windykacja należności

 

Działamy również w zakresie windykacji należności, wynikających np. z zawartych umów cywilnoprawnych. Pomagamy w negocjacjach i innych czynnościach podejmowanych w ramach windykacji polubownej, jak również kierujemy sprawy na drogę sądową w celu odzyskania długu przez wierzyciela.

Prawo cywilne – służebność

 

Prawo służebności oznacza konieczność zapewnienia wynagrodzenia właścicielowi, z którego własności się korzysta (np. gruntu). Istnieją przypadki bezprawnego umieszczenia przez przedsiębiorców na prywatnym terenie urządzeń sieci przesyłowych, za co właścicielowi gruntu należy się stosowna zapłata. Dochodzenie takie można przeprowadzić za pośrednictwem naszej kancelarii.

Naruszenie dóbr osobistych

 

Sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych to kolejna dziedzina, w której się specjalizujemy. Dochodzenie roszczeń związanych z bezprawnym działaniem godzącym m.in. w zdrowie, wolność, wizerunek, czy twórczość danej osoby może mieć różne formy. Osoba pokrzywdzona ma prawo domagać się chociażby usunięcia skutków naruszenia, czy zadośćuczynienia za ten akt.

Adwokat od prawa cywilnego – Kancelaria Stypuła w Poznaniu

 

Nasza kancelaria zajmuje się także wieloma innymi obszarami, jakie wchodzą w skład prawa cywilnego. Prowadzimy sprawy związane z: ochroną posiadania, postępowaniami dotyczącymi bezpodstawnego wzbogacenia się, sprawami o eksmisję, czy skargą pauliańską. Sporządzamy również opinie w kwestiach związanych z prawem cywilnym. Występujemy w roli przedstawicieli naszych Klientów podczas negocjacji, czy mediacji. Oferujemy również reprezentację przed sądami wszystkich instancji, łącznie z Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Prawo cywilne jest jednym z najistotniejszych dziedzin prawa. Prawie każdy człowiek w swoim życiu chociaż raz spotyka się z kwestiami, jakie są z nim związane. Choćby w kontekście dziedziczenia lub umów cywilnoprawnych, na przykład umów o dzieło czy zlecenie.

Tak. Nasi specjaliści prowadzili wiele spraw z obszaru prawa cywilnego. Pomagamy merytorycznie, w gromadzeniu oraz tworzeniu dokumentacji, ustaleniach. Przeprowadzamy naszych klientów przez każdy etap postępowań.

Nasi adwokaci, którzy specjalizują się w prawie cywilnym, pomagają przejść przez cały proces postępowania cywilnego i reprezentują naszych klientów w sądzie.

Tak. Na bazie przekazanych przez klienta informacji, dowodów i dokumentów tworzymy kompletny i wyczerpujący pozew, a także dokładnie opracowujemy strategię w danej sprawie cywilnej.