Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to prawo, które przysługuje obojgu rodzicom. Istnieją jednak sytuacje, kiedy może dojść do pozbawienia jej przez sąd. Decyzję o władzy rodzicielskiej podczas rozwodu podejmuje sąd –  kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Kancelaria Stypuła świadczy skuteczne poradnictwo i wsparcie w zakresie ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Prowadzimy również negocjacje, jakie dotyczą podziału opieki nad dzieckiem podczas rozwodów. Jeśli potrzebujesz pomocy prawniczej w tej i innych kwestiach, jakie dotyczą prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, odezwij się do nas!

Władza rodzicielska po rozwodzie

Jeżeli obojgu rodzicom zależy na sprawowaniu władzy rodzicielskiej  po rozwodzie, powinni sporządzić porozumienie. Określa się w nim gotowość do pełnienia praw i obowiązków względem dziecka. Ustala się także:

 • sposoby utrzymywania kontaktów z dzieckiem 
 • plan wychowawczy
 • wniosek o rozstrzygnięcie pełnionej wspólnie władzy rodzicielskiej 

Dla sądów najważniejsze jest dobro dziecka, dlatego też to ono powinno być podstawą do czynienia tych ustaleń. W toku postępowania wspieramy naszych klientów w ustalaniu zasad sprawowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Prowadzimy skuteczne negocjacje, a w przypadku braku porozumienia – budujemy silną argumentację w celu spełnienia oczekiwań naszego klienta w tej kwestii

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej możliwe jest wówczas, gdy udowodniona została czasowa przeszkoda w jej wykonywaniu. W takich przypadkach rodzice nie zostają pozbawieni całkowicie władzy rodzicielskiej, jednak nie mogą jej wykonywać przez pewien okres, z uwagi na różnorodne sytuacje. Kiedy dochodzi do zawieszenia władzy rodzicielskiej? W sytuacji:

 • długotrwałego wyjazdu za granicę rodzica lub obojga rodziców 
 • ciężkiej choroby rodzica lub obojga rodziców
 • krótkotrwałego pobytu w zakładzie karnym 

W przypadku długotrwałego pobytu rodzica w zakładzie karnym, sąd może wydać decyzję o całkowitym pozbawieniu go władzy rodzicielskiej. Zawieszenie może dotyczyć jednego lub obu rodziców i jest ustalane po to, by przez pewien czas ktoś inny mógł reprezentować dziecko oraz opiekować się nim. Samo zawieszenie władzy rodzicielskiej z definicji ma formę czasową, a nie trwałą. Najczęściej podczas niego opiekuje się dzieckiem drugi rodzic, dziadkowie bądź inna rodzina.

Władza rodzicielska a prawo rodzicielskie

 

W przypadku ograniczenia i zawieszenia praw oraz obowiązków dotyczących dziecka nie istnieje znaczącą różnica pomiędzy władzą rodzicielską a prawem rodzicielskim.  Prawo rodzicielskie stanowi możliwość decydowania o kwestiach dotyczących dziecka. W części przypadków może dojść do odebrania władzy rodzicielskiej i praw rodzicielskich – jeżeli sąd orzeknie, że nie są one właściwie wykonywane. Tym samym rodzic lub oboje rodziców pozbawieni zostają praw rodzicielskich i obowiązków rodzicielskich.

Ograniczona władza rodzicielska

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej możliwe jest, gdy dobro dziecka ulega szczególnemu zagrożeniu. W kryteriach tych mieści się zarówno znaczne zaniedbanie, jak i rażące przekroczenie władzy rodzicielskiej. Na ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływ może mieć również trwała przeszkoda w jej wykonywaniu (np. utrata źródła dochodu rodziny). Orzeczenie o ograniczonej władzy rodzicielskiej zobowiązuje opiekunów/rodziców oraz dziecko do postępowania zgodnie z decyzją takich organów decyzyjnych jak: asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego lub innego specjalisty. Ograniczenie władzy rodzicielskiej wymaga wyznaczenia stałego nadzoru kuratora i umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub instytucjonalnej placówce zastępczej.

Sprawy o władzę rodzicielską – jak pomagamy?

Kancelaria Stypuła świadczy skuteczne usługi w zakresie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Pomoc doświadczonego adwokata jest szczególnie istotna, gdy toczą się postępowania:: 

 • ograniczenia władzy rodzicielskiej 
 • kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana ze względu na przewlekłej choroby lub pozbawienia wolności 
 • rodzice (lub jedno z rodziców) nadużywa swojej władzy rodzicielskiej w sposób godzący w dobrostan dziecka 
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej 
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Nasi adwokaci gwarantują kompleksowe wsparcie w następujących obszarach działań: 

 • doradztwo prawne 
 • uczestnictwo w negocjacjach 
 • przygotowywanie i sporządzanie pism procesowych 
 • reprezentacja klientów w sądzie rodzinnym 
 • postępowanie w sprawie przywrócenia władzy rodzicielskiej 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może zostać uchylone w momencie, gdy przyczyna jego zaistnienia ustanie. W celu przywrócenia całościowej lub częściowej władzy rodzicielskiej niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Nie, rodzic może kontaktować się z dzieckiem. Nie podejmuje jednak decyzji w jego sprawie i nie sprawuje nad nim opieki.