Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności może dotyczyć zarówno spadkobierców, jak i osób, które trwają w sporze dotyczącym praw do nieruchomości. Kancelaria Stypuła świadczy kompleksowe usługi doradcze, procesowe i mediacyjne – służymy pomocą zarówno podczas ugodowych, jak i sądowych ustaleń.

Czym jest zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności ma na celu zlikwidowanie stanu, w którym własność przypisana jest więcej niż jednej osobie. Przedmiotem współwłasności może być nieruchomość, grunt, przedmiot. Bardzo często sprawy o zniesienie współwłasności kończą się polubownie na drodze mediacji lub negocjacji. Niekiedy jednak – najczęściej w wyniku konfliktu pomiędzy stronami – niezbędne jest wszczęcie postępowania sądowego. 

Często udaje się wypracować porozumienie. Szczególnie przy pomocy profesjonalnej kancelarii adwokackiej, która wspiera w umownym zniesieniu współwłasności. Jeśli zależy Ci na skutecznym zakończeniu tego procesu – odezwij się do nas. Dość popularnym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości lub innego dobra, a następnie podział majątku. Są także sytuacje, kiedy jeden ze współwłaścicieli spłaca drugiego i staje się jedynym posiadaczem. Możliwym rozwiązaniem jest także podział (na przykład jednej działki na dwie), jednak nie zawsze jest to możliwe, kiedy na przykład nie da się podzielić fizycznie wspólnego dobra.

Umowne a sądowe zniesienie współwłasności

Wiele spraw dotyczących zniesienia współwłasności kończy się ugodą. Przykładowo – umowne zniesienie współwłasności nieruchomości oznacza, że wszystkie strony przystały na zniesienie tejże i wypracowały warunki podziału. W takich przypadkach przystępuje się do sporządzenia umowy w obecności notariusza, a podział lub sprzedaż majątku przebiega zgodnie z ustaleniami stron. Jeżeli jedna ze stron sporu nie przystanie na proponowany przez pozostałych współwłaścicieli podział nieruchomości, istnieje możliwość wstąpienia na drogę sądową. W tym przypadku zniesienie współwłasności odbywa się zgodnie z postanowieniem sądu w trybie nieprocesowym – tryb ten regulowany jest przez Kodeks postępowania cywilnego. Podczas umownego zniesienia współwłasności o istocie podziału decydują wszyscy współwłaściciele. W przypadku sądowego zniesienia współwłasności – decyzja podejmowana jest przez sąd zgodnie z literą prawa i korzyścią dla każdego współwłaściciela.

Zniesienie współwłasności a podział

Współwłasność może być zniesiona poprzez podział. To wygodna forma dla obu stron, często wykorzystywana w przypadku współwłasności nieruchomości w wyniku otrzymania spadku. Ważne jest jednak to, że podział może zajść tylko, kiedy jest możliwe rozdzielenie fizyczne przedmiotu. W przypadku takich dóbr jak na przykład złoty pierścionek niemożliwe jest rozdzielenie go bez zniszczenia. Należy wtedy wybrać inną formę zniesienia współwłasności – spłatę jednej z osób przez drugiego współwłaściciela albo też sprzedaż i podział pieniędzy.  

W przypadku sporów wynikających z przebiegu zniesienia współwłasności najważniejszym zadaniem jest ustalenie celu, do którego dążą wszyscy uczestnicy sporu. Pozwoli to określić, czy zniesienie współwłasności będzie możliwe drogą umowną, czy niezbędny jest tryb sądowy. Nasz zespół oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ustalenia możliwości podziału fizycznego nieruchomości, analizy jej wartości i ustalenia kwoty spłacenia udziału pozostałym współwłaścicielom.

Zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez sprzedaż

 

W przypadku nieruchomości współwłaściciele często decydują się na sprzedaż i podział pieniędzy. To komfortowy sposób, który znacznie ułatwia zniesienie współwłasności.Kwota należna każdemu ze współwłaścicieli odzwierciedla procent własności, jaką każdy posiada. W przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości najczęściej są to równe części – szczególnie w sprawach o spadek lub przy rozwodach. Bywają jednak takie sytuacje, w których jedna ze stron rości sobie większą część nieruchomości. W takiej sytuacji skuteczne mogą być mediacje, ale często sprawa ma tryb sądowy. Jeśli potrzebujesz wsparcia w takich sytuacjach – odezwij się do nas!

Kancelaria Stypuła – usługi z zakresu zniesienia współwłasności

 

Nasz zespół prawny oferuje profesjonalną pomoc i doradztwo w zakresie zniesienia współwłasności zarówno w przypadku wyboru trybu umownego, jak i sądowego. Nasze działania skupiają się na: 

  • przygotowywaniu umów
  • zabezpieczeniu klienta przed brakiem spłaty ze strony pozostałych współwłaścicieli 
  • negocjacjach i mediacjach, które umożliwią zażegnanie konfliktu bez ingerencji sądu
  • doradztwo i pomoc w sprzedaży nieruchomości  
  • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności 
  • pośrednictwo w zakresie ekspertyzy i wyceny rzeczy wspólnej 

Gwarantujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie, doradztwo i pomoc w zakresie negocjacji, mediacji oraz rozwiązywania sporów, związanych ze zniesieniem współwłasności. Zapraszamy do kontaktu!

Często zniesienie współwłasności trwa do 3 miesięcy. Zdarzają się sytuacje, kiedy trwa to o wiele dłużej – szczególnie w przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami co do formy i sposobu podziału.

Można wnieść apelację do sądu, który wydał postanowienie o zniesieniu współwłasności.

Każdy ze współwłaścicieli może ubiegać się o zniesienie współwłasności.