Sporządzanie i opiniowanie umów

 

Umowy są jednymi z najważniejszych dokumentów w przedsiębiorstwie, warunkujących sprawne funkcjonowanie firmy. Warto więc upewnić się, że wszystkie zapisy znajdujące się w nich zostały skonstruowane właściwie. Najlepiej jest powierzyć ich opracowanie doświadczonym prawnikom lub konsultując z nimi treść umowy. Nasza kancelaria zapewnia profesjonalną i pełną obsługę w tym zakresie. Sprawdzi umowy lub sporządzi je w taki sposób, aby chroniły Cię na wypadek problemów we współpracy z osobami, z jakimi je podpiszesz.

Sporządzanie umów

Działalność przedsiębiorstwa opiera się w dużej mierze na sporządzaniu umów i kontraktów. Regulują zarówno sprawy wewnętrzne, jak i relacje z kontrahentami firmy. Począwszy od umowy inicjującej powstanie spółki, poprzez umowy z pracownikami, a skończywszy na umowach handlowych. Są one niezbędne do prawidłowego podejmowania czynności przez dany podmiot gospodarczy. Ich sporządzenie wymaga znajomości prawa, ale też wiedzy, jakie zapisy umieścić, by stanowiły ochronę przed różnymi sytuacjami.

Wiele osób pobiera gotowe wzorce z portali internetowych, uzupełniając jedynie o właściwe dane. Warto jednak mieć świadomość, że takie działanie nie zawsze pozwala na zabezpieczenie interesów stron kontraktu. Każda sytuacja powinna zostać przeanalizowana indywidualnie, uwzględniając oczekiwania obu stron, planowane działania i możliwe ryzyka, wynikające z podpisania umowy. Na tej podstawie dopiero konstruuje się dokument, który jest odpowiednio dostosowany do potrzeb zarówno jednej, jak i drugiej strony.

Dzięki skorzystaniu z fachowych usług Kancelarii Adwokackiej Stypuła nie musisz zastanawiać się, jak sporządzić umowę, aby zapisy były klarowne i nie budziły żadnych wątpliwości. Najważniejszym celem naszej pracy jest ochrona interesów Klienta, dlatego możesz mieć pewność, że umowa sporządzona w naszej kancelarii będzie na najwyższym możliwym poziomie.

Opiniowanie umów

Oferujemy także weryfikowanie zapisów w opracowanych już umowach. Na podstawie analizy danego dokumentu wydajemy opinię na jego temat, biorąc pod uwagę przede wszystkim potrzeby i dobro klienta. Proponujemy także wprowadzenie konkretnych zmian do projektów kontraktów, w celu poprawy ich funkcjonalności. W ten sposób możesz upewnić się, czy sporządzona przez Ciebie umowa jest wykonana poprawnie i czy zapisy w niej zawarte są dla Ciebie korzystne.

Konsultacja umowy jest niezbędna zwłaszcza w przypadku przygotowywania nowego typu dokumentu, który jeszcze nie był obecny w przedsiębiorstwie. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy kontrahent przesyła Ci projekt umowy, a Ty chcesz się zweryfikować jej treść. Skorzystanie z rzetelnej i bezstronnej analizy prawniczej umożliwi Ci ograniczenie ryzyka, które może być związane z zawarciem takiego kontraktu. Dzięki temu możesz uchronić się przed nieprzewidzianymi konsekwencjami, wynikającymi z niejasno lub niefortunnie sformułowanych zapisów umowy.

Rodzaje sporządzanych i opiniowanych umów

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw zajmujemy się opracowywaniem oraz weryfikowaniem różnego typu umów. Katalog rodzajów tych dokumentów jest ogromny, każda umowa bowiem jest unikalna, a niektóre z nich mogą przyjmować niestandardowe formy. Można jednak wymienić kilka przykładowych typów umów, ważnych dla funkcjonowania firm:

Umowa spółki

Podstawą większości zakładanych na rynku spółek jest umowa między wspólnikami. Określa ona przede wszystkim dane spółki, rodzaj wykonywanej działalności, a także okres, w jakim będzie funkcjonować dany podmiot. Nie mniej istotne jest też uwzględnienie wkładów i zasad dotyczących prowadzenia spółki. Postanowienia zawarte w umowie będą wyglądały odmiennie w zależności od rodzaju spółki, typu działalności, jak i wielu innych czynników. Niezmiernie ważne jest zatem zaprojektowanie takiej umowy w sposób przemyślany, bowiem od tego dokumentu będzie zależało całe dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Umowy o pracę

Firma, która chce zatrudniać pracowników na stałe, powinna podpisać z nimi umowę o pracę. Opracowanie takiej umowy powinno uwzględniać m.in. dane stron, datę, charakter wykonywanej pracy i miejsce jej wykonywania, informacje o okresie, na jaki jest zawarta umowa oraz wynagrodzeniu. Umowa musi zostać przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdyż brak któregoś z wymaganych zapisów może skutkować nieważnością dokumentu.

Umowy cywilnoprawne

Przedsiębiorcy często zatrudniają osoby na bazie umów cywilnoprawnych, które wykonują dla firmy określone zlecenia. Szczególną cechą takich umów jest brak podlegania osobie zlecającej zadanie, odmiennie niż w przypadku umowy o pracę. Ponadto zleceniobiorcą może być nie tylko osoba prywatna, ale także prawna. Warto pamiętać również o warunkach, które muszą zajść, aby możliwe było podpisanie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Jeśli bowiem umowa cywilnoprawna zostanie sporządzona w sytuacji, gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę, firmie grożą poważne konsekwencje. Okoliczności takie nie zawsze są jasne, więc porada prawna może być niezwykle przydatna.

Umowy handlowe

Umowy handlowe są w zasadzie podstawą działania firmy, pozwalają bowiem na zaistnienie obrotu gospodarczego, a tym samym generowanie przychodu. Umowa handlowa nie potrzebuje formy pisemnej, aby była ważna, jednak w licznych przypadkach zawarcie takiego kontraktu na piśmie jest potrzebne. W tej sytuacji istotne jest zamieszczenie w niej treści jasno precyzujących strony umowy i ich zobowiązania. Poprawność wprowadzonych zapisów jest wyjątkowo istotna dla ochrony interesów obu stron kontraktu.

Sporządzanie umów w Poznaniu i Obornikach

Jeśli szukasz specjalistycznych usług opracowywania i sprawdzania poprawności umów, zgłoś się do naszej kancelarii. Zapewniamy prawną obsługę firm na najwyższym poziomie i z przyjemnością podejmiemy się przygotowania lub konsultacji dowolnego rodzaju umowy.

Tak, jeśli posiadasz już projekt umowy lub umowę, którą chcesz podpisać, to chętnie ją zweryfikujemy i naniesiemy stosowne poprawki.

Umowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Nie może być w niej zapisów, które są sprzeczne z przepisami. Dlatego warto sprawdzić umowę pod tym kątem. Ponadto nasza kancelaria zwraca uwagę na uzupełnianie umów o zapisy, które będą chronić naszych klientów.

Na prośbę klienta uzasadniamy konieczność wprowadzenia niektórych zapisów do umowy, aby mógł on skuteczniej przekonać do ich umieszczenia w niej.