Separacja

Separacja oznacza potwierdzenie rozkładu pożycia małżeńskiego przez sąd. Rozwiązanie to można zastosować, jeśli brakuje przesłanek umożliwiających przeprowadzenie rozwodu. Wiele osób decyduje się na nią także w sytuacji, kiedy rozważa rozwód, ale potrzebuje jeszcze czasu do namysłu i uregulowania wspólnych spraw. Sprawy o separację są łatwiejsze niż postępowania rozwodowe, jednak warto skorzystać z pomocy adwokata, który przejmie wszelkie formalności związane z tą procedurą. Jeśli rozważasz separacje i potrzebujesz wsparcia prawnego, odezwij się do nas!

Kiedy warto rozważyć separację?

W każdym małżeństwie zdarzają się przejściowe problemy. Kiedy jednak małżonkowie nie mogą przez dłuższy czas dojść do porozumienia, często pojawia się myśl o separacji lub rozwodzie. W takim przypadku warto przeanalizować całą sytuację, aby podjąć właściwą decyzję. Rozwód jest rozwiązaniem ostatecznym – oznacza definitywne zakończenie małżeństwa i zerwanie wszelkich więzi łączących dwie osoby. Separacja z kolei nie jest tak radykalnym krokiem, bowiem po jej orzeczeniu małżeństwo nadal trwa.
Separacja to forma przejściowa, która może prowadzić do rozwodu albo do ponownego zejścia się małżonków. Do orzeczenia separacji małżeńskiej wystarczy wykazanie, że rozpad pożycia między małżonkami ma charakter zupełny. Nie ma tutaj wymogu trwałości rozkładu tych stosunków, tak jak w przypadku ubiegania się o rozwód.

Przebieg postępowania o separacji

Przebieg procedury prowadzącej do orzeczenia o separacji uzależniony jest od tego, czy postępowanie będzie miało charakter procesowy, czy nieprocesowy. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy tylko jedno z małżonków składa pozew o separację. Wówczas zainicjowany zostaje proces sądowy, w trakcie którego sąd analizuje zasadność pozwu i na tej podstawie wydaje stosowny wyrok. W orzeczeniu sąd może zawrzeć stwierdzenie o winie jednego lub obojga małżonków, albo – w przypadku zgodnego żądania małżonków – powstrzymać się od orzekania o winie. 
W przypadku złożenia przez małżonków zgodnego wniosku o separację dochodzi do postępowania nieprocesowego, w którym nie następuje orzeczenie o winie. Postępowanie takie zwykle jest procedurą prostszą i szybszą, jednak może ono nastąpić tylko wtedy, gdy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci.

Kiedy sąd nie orzeka separacji?

Decyzja o separacji może nie zapaść w kilku sytuacjach, na przykład jeżeli w jej efekcie ucierpią małoletnie dzieci małżonków lub orzeczenie o separacji stoi w sprzecznością z zasadami życia społecznego. Gdy małżonkowie mają małe dziecko lub jedno z małżonków jest ciężko chore i wymaga opieki drugiej osoby. Każdy przypadek jednak jest unikalny i sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie.

Skutki separacji

Podczas toku postępowania separacyjnego, podobnie jak w sprawach rozwodowych, możliwe jest orzeczenie o winie jednej ze stron. Małżonkowie mogą złożyć wniosek, w którym wyrażą życzenie o nieorzekaniu o winie.  


Podczas separacji związek małżeński nadal trwa, co rodzi określone konsekwencje. Uznaje się, że małżonkowie nadal zobowiązani są do dochowania wierności. Separacja małżeńska oznacza jednak ustanie prawa do dziedziczenia po zmarłym małżonku. Orzeczenie o separacji powoduje również powstanie rozdzielności majątkowej małżonków, z czym wiąże się konieczność dokonania podziału majątku. Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, pojawia się również kwestia sprawowania opieki nad nimi. W związku z separacją może także zapaść decyzja o przyznaniu alimentów dla jednej ze stron.

Usługi adwokata w sprawie o separację

Jeśli rozważasz wystąpienie z wnioskiem o separację, skontaktuj się z nami. Prawnicy z Kancelarii Stypuła zajmują się kompleksowo obsługą spraw związanych zarówno z separacją, jak i rozwodem. Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta, wnikliwa analiza każdej sytuacji i pełne zaangażowanie w każdą prowadzone sprawy. Współpraca z nami to także maksymalna dyskrecja i lojalność wobec klienta. Zachęcamy do kontaktu

Decyzję o separacji podejmuje sąd okręgowy. Jest to sąd właściwy dla miejsca wspólnego zamieszkania lub pobytu małżonków. Gdy małżonkowie nie mieszkają razem, należy złożyć wniosek do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z nich.

Czas trwania postępowania zależny jest od złożoności danej sprawy, zazwyczaj wynosi do 6 miesięcy. W części przypadków postępowanie może zakończyć się już po 2-3 miesiącach.

również zostać spełnione odpowiednie przesłanki, czyli rozkład pożycia musi mieć charakter zupełny i trwały. Nie jest też określony żaden limit czasowy, w którym małżonkowie mogą pozostawać w separacji. Separacja trwa do momentu podjęcia przez małżonków decyzji o jej zniesieniu lub rozpoczęciu postępowania rozwodowego. Oczywiście stan ten ustaje też w momencie śmierci jednego z małżonków.