Kancelaria Stypuła

Zespół Kancelarii składa się z doświadczonych prawników, specjalistów w swoich dziedzinach. Zapewniamy zastępstwo przed sądami i urzędami na każdym etapie postępowania.

Świadczymy porady prawne, sporządzamy pisma procesowe i opinie prawne. Prowadzimy sprawy w wielu dziedzinach, takich jak w szczególności prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze, prawo pracy, odszkodowania i windykacja należności. 

W swojej działalności charakteryzujemy się przede wszystkim zaangażowaniem oraz indywidualnym, profesjonalnym i rzetelnym podejściem do każdej sprawy, którą wyróżnia dbałość o dobro Klienta. Zachowujemy pełną dyskrecję i poufność. Opieramy się na wiedzy, wzajemnym zaufaniu, kreatywnym podejściu oraz wyborze najbardziej optymalnego dla klienta rozwiązania.

 

W skład zespołu wchodzą adwokaci, radcy prawni, aplikanci, praktykanci i pracownicy biurowi. Celem zapewnienia najlepszych standardów obsługi, współpracujemy z notariuszami, komornikami, tłumaczami przysięgłymi, rzeczoznawcami i ekspertami w wielu dziedzinach.

Zespół

Specjalista w prawie karnym, rodzinnym, cywilnym i lokalowym. Podejmuje się obrony w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, w tym w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Prowadzi sprawy o rozwód, alimenty i podział majątku. Zajmuje się prawem rzeczowym i spadkowym (służebności, zniesienie współwłasności, dział spadku czy zachowek). Jego zainteresowania zawodowe skupiają się również na dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku drogowym i w przypadku innych zdarzeń. Zajmuje się kompleksową obsługa prawną wspólnot mieszkaniowych. Wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał również jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia doktoranckie. Koordynuje prace zespołu Kancelarii.

Specjalista w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym i prawie pracy. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem umów (umowa sprzedaży towarów i usług, umowa dystrybucyjna, umowa agencyjna, umowa franchisingowa, o roboty budowlane, i in.) oraz prowadzi spory w tym zakresie i reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji. W ramach prawa pracy prowadzi wiele spraw dotyczących m. in. wypowiedzenia, godzin nadliczbowych, czasu pracy i urlopów. Prawo rodzinne to z kolei rozwody, separacje i alimenty. Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Specjalista w zagadnieniach związanych z prawem karnym, szeroko pojętym prawem cywilnym, w tym w szczególności dochodzeniem odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeniowych, odpowiedzialności cywilnej i autocasco. Prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego (nieruchomości, prawo budowlane) i gospodarczego. Zapewnia kompleksową obsługę spółek prawa handlowego (zakładanie, przekształcanie, bieżąca obsługa prawna, likwidacja). Zajmuje się windykacją należności od nierzetelnych kontrahentów. Specjalizuje się doradztwem oraz prowadzeniem spraw sądowych.

Specjalista w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym i prawie pracy. Zajmuje się prawem zobowiązań (roszczenia z umów) i spadkowym (zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu). W ramach prawa pracy prowadził wiele spraw dotyczących zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (także zawodowych kierowców) oraz odszkodowania. Autor wielu odwołań od decyzji i skarg do sądu administracyjnego. Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców i spółek. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Specjalista w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych sporów sądowych. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz negocjacjach. Prowadzi również wybrane sprawy karne, w tym karne gospodarcze. Doradza kadrom zarządzającym przedsiębiorstw w prawnych i strategicznych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Zajmuje się szeroko pojętą problematyką odszkodowań. Doradza też przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów zarządzania, sukcesji oraz porządkowania aktywów.

W skład zespołu wchodzą również nasi aplikanci, praktykanci oraz pracownicy biurowi.

Zespół Kancelarii brał również czynny udział, w tym w charakterze prelegentów, na wielu konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach czy zebraniach poświęconych szczegółowym zagadnieniom różnych dziedzin prawa, w których się specjalizują.

Publikacje

 • Szymon Stypuła “Usprawnienie procesu karnego poprzez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda” (wspólnie z P. Wilińskim oraz H. Paluszkiewicz) (w:) Z problematyki funkcji procesu karnego, T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski (red.), Warszawa 2013
 • Szymon Stypuła “Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów” (wspólnie z H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim. P. Karlikiem, I. Zając  – Bange oraz M. Żbikowską), Warszawa 2013 r.
 • Szymon Stypuła “Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym” (wspólnie z A. Chlebowską, P. Jóźwiakiem, M. kowalewską) (w:) Prawnokarna ochrona imprez sportowych w związku z Euro 2012, M. Kopeć (red.), Lublin 2012
 • Szymon Stypuła “Dopuszczalność odwołania czynności procesowych stron w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Piła 2012
 • Szymon Stypuła “Podsłuch procesowy na gruncie znowelizowanego kodeksu postępowania karnego”, Palestra 2012, nr 7 – 8
 • Szymon Stypuła “Wpływ postawy pokrzywdzonych na zakres postępowania dowodowego w sprawach z oskarżenia wzajemnego” (w:) Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, D. Gil (red.), Warszawa 2012,
 • Szymon Stypuła “Postępowanie karne. Dynamika. Materiały do konwersatoriów, zeszyt IV” (wspólnie z P. Wilińskim, H. Paluszkiewicz, A. Gerecką – Żołyńską, B. Janusz – Pohl, P. Libertowskim. P. Karlikiem, I. Zając  – Bange oraz M. Żbikowską), Poznań 2011
 • Szymon Stypuła “Europeizacja polskiego procesu karnego na tle wybranych instytucji” (wspólnie z M. Żbikowską) (w:) Obszary akadmieckiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek, M. Gwoździcka – Piotrowska, J. Wiśniewski (red.), Poznań 2011
 • Szymon Stypuła “Dyskwalifikacja dowodu w postępowaniu dyscyplinarnym w Policji” (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, P. Jóźwiak, W. St. Majchrowicz, Piła 2011
 • Szymon Stypuła “Wymiar kary za ciąg przestępstw”, Edukacja Prawnicza 2009, nr 4
 • Szymon Stypuła “Modus operandi jako dowód w procesie karnym” (wspólnie z B. Grybską, K. Hermańską oraz M. Żylukiem) (w:) II Dni Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, M. Zelek (red.), Rzeszów 2008
 • Szymon Stypuła “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71”, Monitor Prawniczy 2008, nr 15
 • Szymon Stypuła “Udział publiczności w posiedzeniach sądu I instancji”, Monitor Prawniczy 2007, nr 21 oraz wiele artykułów, felietonów, komentarzy i porad na łamach prasy codziennej i innych periodyków.