Ogłoszenie upadłości firmy

Jednym z podstawowych czynników, które warunkują optymalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jest płynność finansowa. Kiedy brakuje pieniędzy na pokrycie powstałych zobowiązań, jednym z rozważanych rozwiązań jest ogłoszenie upadłości. Kancelaria Stypuła świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej podczas wszystkich etapów postępowania upadłościowego. Sprawdź, kiedy należy ogłosić upadłość i jak możemy Ci pomóc w tym procesie.

Ogłoszenie upadłości – przesłanki

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może odbyć się tylko przez postanowienie sądowe. Muszą zostać spełnione określone warunki, aby postępowanie zakończyło się pozytywnie dla właścicieli firmy. Prawo upadłościowe określa sytuacje, które uprawniają do złożenia wniosku o upadłość.

Pierwszą z przesłanek jest niewypłacalność przedsiębiorstwa. Firma traci zdolność do wypłacalności, kiedy spóźnia się z wykonaniem „wymagalnych zobowiązań pieniężnych” przez okres ponad 3 miesięcy. Kolejną przesłanką jest sytuacja, w której zobowiązania finansowe stanowią wyższą kwotę niż wartość majątku, a sytuacja ta trwa dłużej niż 24 miesiące. W tym przypadku bierze się pod uwagę wszystkie zobowiązania, również te niewymagalne. 

Ważne jest również to, iż wniosek o upadłość firmy będzie bezzasadny, jeśli posiada ona tylko jednego wierzyciela – musi być ich przynajmniej dwóch. Ponadto brak wypłacalności nie będzie podstawą do ogłoszenia upadłości, gdy suma jest równa bądź mniejsza 10% majątku firmy.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa – przebieg procesu

 

Kiedy już uda się ustalić moment, w którym należy ogłosić upadłość, kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do rejonowego sądu gospodarczego, który stanowi jednocześnie sąd upadłościowy. Z chwilą przyjęcia wniosku rozpoczyna się postępowanie sądowe, w którym sąd analizuje zasadność wniosku. W tym czasie może zostać ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku firmy ogłaszającej upadłość. Nadzorca ten może w następnym etapie przejąć funkcje syndyka.

W momencie ogłoszenia upadłości przez firmę zarządzanie całością majątku przedsiębiorstwa zostaje przejęte przez syndyka. Jego działanie polega na poinformowaniu wierzycieli przedsiębiorstwa o procesie upadłościowym oraz oszacowaniu wartości majątku, który nazywany jest wówczas masą upadłości. Syndyk jest też odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie majątku upadłego podmiotu gospodarczego. Następnie opracowuje on plan likwidacyjny, określający sposób upłynnienia majątku firmy. Finalnym celem tych działań jest pokrycie zobowiązań upadłego przedsiębiorstwa. 

Syndyk przejmuje także obowiązki sprawozdawcze firmy, przygotowując np. stosowne raporty finansowe. Działalność przedsiębiorstwa będącego w stanie upadłości może zostać zamknięta, ale jest też możliwość jej kontynuowania pod nadzorem syndyka. Jeśli jednak syndyk zechce prowadzić taką firmę przez okres dłuższy niż 3 miesiące, będzie musiał otrzymać na to zgodę rady wierzycieli. 

Upadłość przedsiębiorstwa – pomoc prawna

 

Proces związany z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa jest trudny i złożony. Dlatego nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w procesie ogłaszania upadłości oraz postępowaniu upadłościowym. Służymy profesjonalnym doradztwem przedsiębiorcom oraz spółkom, znajdującym się w trudnej sytuacji. Dokonamy wnikliwego badania, aby ustalić jednoznacznie, czy zaistniały przesłanki konieczne do ogłoszenia upadłości firmy. Ocenimy także, jakie zagrożenia dla zarządu i wspólników mogą się pojawić w związku z bieżącą sytuacją.

Warto pamiętać, że istnieją różne możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli nie pojawią się określone w ustawie domniemania, stanowiące podstawę do ogłoszenia upadłości, składanie wniosku nie ma sensu, gdyż zostanie on odrzucony. Zamiast tego, należy wówczas szczegółowo przeanalizować sytuację i zaproponować rozwiązanie naprawcze. W takim przypadku nasza firma również służy wsparciem w postaci profesjonalnego doradztwa prawnego.  

Jeżeli jednak okaże się, że jedyną możliwością jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, podejmiemy się przygotowania stosownego wniosku. Dzięki temu właściciele firmy będą spokojni o poprawność wszystkich danych i dopełnienie formalności w odpowiednim czasie. Nasi prawnicy proponują również nadzór nad całym postępowaniem upadłościowym, w trakcie którego zadbają o ochronę interesów osób zarządzających firmą. 

Moment, w którym spółka staje się niewypłacalna powinien wiązać się z konkretnymi krokami. Zarząd powinien zwrócić się do sądu o ogłoszenie upadłości w przeciągu 30 dni od tej sytuacji.

Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może także zgłosić wierzyciel.

Weryfikacji tego, czy dane przedsiębiorstwo jest w procesie upadłościowym można dokonać:
– w CEiDG (w przypadku JDG)

  • w KRS (w przypadku spółek)
  • poprzez Monitor Sądowy i Gospodarczy
  • poprzez kontakt z sądem (zgodnym z miejscem zarejestrowania firmy