Prawo rodzinne i opiekuńcze Poznań

Adwokaci z Kancelarii Stypuła w Poznaniu świadczą profesjonalną pomoc w ramach prawa rodzinnego. Pomagamy w postępowaniach rozwodowych, sprawach o alimenty, odzyskaniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, podziału majątku oraz wielu innych. Zapewnimy Ci kompleksową obsługę na wszystkich etapach postępowania. Skorzystaj z naszej oferty!

Prawo rodzinne – zakres

Prawo rodzinne obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące małżeństwa oraz sprawowania opieki nad dziećmi. Prawa te określone są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to kwestie dotyczące małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa oraz opieki, a także kurateli. 

W zakresie małżeństwa kodeks reguluje kwestie dotyczące:

  • zawierania związku małżeńskiego
  • praw i obowiązków dotyczących osób pozostających w tym związku
  • aspektów rozporządzania majątkiem
  • separacji
  • zakończenia małżeństwa.

Dział odnoszący się do pokrewieństwa i powinowactwa opisuje sprawy związane z uznaniem, ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa. Określa też prawa oraz zobowiązania rodziców wobec dzieci i odwrotnie. Znajdują się tam zapisy dotyczące władzy rodzicielskiej, a także sprawowania zastępczej opieki nad dzieckiem. Jest to również źródło normujące aspekty przyznawania alimentów.

Część dotycząca opieki i kurateli omawia sprawy związane z ustalaniem opieki nad dziećmi małoletnimi, jak również nad osobami ubezwłasnowolnionymi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – pomoc prawna

Jedną z naszych specjalizacji jest prawo rodzinne i opiekuńcze, w ramach którego działamy w najlepszym interesie naszych klientów. Oto najpopularniejsze sprawy z zakresu prawa rodzinnego, jakie prowadzimy.

Rozwód i separacja

Rozwód ma charakter nieodwracalny, natomiast separacja nie jest trwała – można ją znieść. Ponadto osoba będąca w separacji formalnie nadal pozostaje w związku małżeńskim. Pomagamy osobom rozważającym te możliwości w podjęciu właściwego działania oraz wspieramy prawnie na każdym etapie postępowania.

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienia małżeństwa jest zupełnie inną decyzją niż rozwód. Powody, dla których małżeństwo może zostać unieważnione są ściśle określone w prawie rodzinnym. Mogą to być między innymi następujące przyczyny: zawarcie wcześniej innego związku małżeńskiego (bigamia), pokrewieństwo między mężem i żoną, nieważne oświadczenie woli.

Sprawy o alimenty

Adwokaci naszej kancelarii z Poznania zajmujący się prawem rodzinnym pomagają w sprawach o alimenty. Może się o nie ubiegać rozwiedziony rodzic opiekujący się dziećmi, jeżeli druga osoba nie wywiązuje się właściwie ze swojego obowiązku wobec dzieci. Pozew o alimenty można złożyć także w trakcie sprawy rozwodowej. Bardzo istotne jest wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże ustalić odpowiednią kwotę i udzieli porad dotyczących przygotowania odpowiednich dowodów w sprawie.

Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

W toku postępowania rozwodowego sąd orzeka zakres władzy rodzicielskiej rozwiedzionych małżonków nad dziećmi. Kluczowe w podejmowaniu tej decyzji jest dobro dziecka, ponadto koniecznymi przesłankami dla utrzymania władzy obojga rodziców jest ich porozumienie i zgodny wniosek w tej kwestii. Osobnym zagadnieniem są kontakty z dzieckiem, które nie są determinowane decyzją o ograniczeniu lub uchyleniu władzy rodzicielskiej. W części przypadków kontakty te mogą także zostać ograniczone.

Podział majątku po rozwodzie

Rozwiązanie małżeństwa wiąże się nie tylko z koniecznością ustalenia zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, ale także podziału majątku dotychczasowych małżonków. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone osobno. Jeżeli nie została podpisana umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową, uznaje się, że majątek małżonków jest wspólny. Jego rozdzielenie może być bardzo problematyczne, najlepiej więc skorzystać z pomocy prawnika, który doradzi najlepsze rozwiązanie i wesprze na każdym etapie postępowania.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz unieważnienie uznania ojcostwa

W zakres prawa rodzinnego wchodzą również kwestie dotyczące ojcostwa dziecka. Domniemywa się, że dziecko jest męża jego matki, jeśli urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego rozwiązania. Domniemany ojciec dziecka może jednak złożyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, jeśli podejrzewa, że ojcem dziecka jest inna osoba. Ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez wytoczenie powództwa przez dziecko, matkę lub domniemanego ojca.

Prawo rodzinne – adwokat z Poznania

Jeśli jesteś z Poznania i szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, zachęcamy do wizyty w naszej kancelarii. Adwokaci z Kancelarii Stypuła wyróżniają się latami praktyki w tym zakresie, co pozwala im na udzielanie fachowej i skutecznej pomocy. Zajmujemy się różnymi rodzajami spraw z zakresu prawa rodzinnego w Poznaniu. Jeśli potrzebujesz konsultacji, porady, pełnego wsparcia – zadzwoń do nas!

Tak, bardzo często zapewniamy wsparcie w sprawach rozwodowych jeszcze przed złożeniem pozwu. Pomagamy też w kwestiach, jakie są związane z ustalaniem ojcostwa, przyznawaniem alimentów i wielu innych.

Jeśli jeden z rodziców chce pozbawić praw rodzicielskich drugiego, to jest to możliwe. Jednak muszą być spełnione określone warunki. Pomagamy w odpowiednim uzasadnieniu takiego wniosku.