Unieważnienie małżeństwa

Uzyskanie unieważnienia małżeństwa jest dosyć trudne. Oznacza, że ślub nie powinien zostać nigdy udzielony z różnych względów. Jeśli chcesz unieważnić małżeństwo, musisz to odpowiednio udowodnić oraz udokumentować. W wielu sytuacjach ważne jest także znalezienie świadków, którzy będą mogli zeznawać w tej sprawie. Skorzystaj z usług naszej kancelarii – pomożemy Ci znaleźć solidne powody unieważnienia małżeństwa.  Wesprzemy w odnajdywaniu dowodów oraz całym postępowaniu.

Unieważnienie małżeństwa cywilnego – kiedy może nastąpić?

Unieważnienie małżeństwa można otrzymać z kilku powodów, np. bigamii czy przymusu podczas brania ślubu.  Istnieją czynniki, które muszą zostać spełnione, aby małżeństwo było legalne. Są to między innymi:

  • odpowiedni wiek osób wchodzących w związek małżeński
  • dysponowanie pełnią zdolności prawnych
  • niepozostawanie w innym związku małżeńskim
  • brak przymusu i “ciężkiej bojaźni” podczas brania ślubu
  • brak złej wiary małżonka

To tylko część powodów, które mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa. W wielu przypadkach postępowań najważniejsze są zeznania stron oraz świadków i opinie biegłych. Trudno bowiem o zebranie dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie, kiedy na przykład chce się udowodnić małżonkowi złą wiarę.

Powody unieważnienia małżeństwa – przegląd

Wśród okoliczności, które mogą być podstawą do unieważnienia małżeństwa cywilnego, jest zawarcie go przez osobę ubezwłasnowolnioną (uznaną przez sąd za niezdolną do kierowania swoimi własnymi działaniami). Wnioskować o unieważnienie małżeństwa można także w przypadku występowania złej woli. To sytuacja, gdy jeden z małżonków zataił przed drugim informacje, które mogą stać się podstawą do unieważnienia małżeństwa. Poniżej dowiesz się więcej na temat przyczyn, które Pozwolą Ci wnioskować o unieważnienie.

Choroba psychiczna jako podstawa do unieważnienia małżeństwa

Związek małżeński zawarty przez osobę, która cierpiała podczas ślubu na chorobę psychiczną, może zostać unieważniony. Jeśli choroba rozpoczęła się później – często nie ma podstaw do unieważnienia małżeństwa. Nie wszystkie zaburzenia psychiczne będą uznawane za wystarczające do tego, by uzyskać unieważnienie. Istotne jest udowodnienie, iż choroba zagraża w jakiś sposób rodzinie. Przykładowo w sytuacji, kiedy jest możliwość przekazania jej dzieciom lub jeden z małżonków wziął ślub wiedząc o chorobie oraz jej konsekwencjach (uczynił to w złej wierze). Część zaburzeń psychicznych może mocno wpływać na całe funkcjonowanie rodziny. Szczególnie wtedy, gdy cierpiący na nią małżonek miewa omamy, paranoje, ataki (stanowiące zagrożenie dla otoczenia). W przypadku istnienia choroby psychicznej wymagana jest opinia biegłych i dokładna weryfikacja tego, czy jest ona przeszkodą i unieważnienie małżeństwa jest zasadne.

Unieważnienie małżeństwa – pokrewieństwo, powinowactwo lub przysposobienie

Nie mogą wziąć ślubu osoby blisko ze sobą spokrewnione i spowinowacone, czyli np. rodzeństwo lub krewni w prostej linii. Ponadto zawarcie małżeństwa nie jest możliwe między osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia, a więc między rodzicem a adoptowanym dzieckiem. Każda taka sytuacja jest więc podstawą do unieważnienia małżeństwa (z wyjątkiem okoliczności, w których stosunek przysposobienia ustał).

Unieważnienie małżeństwa z powodu wad oświadczenia woli

O wadliwości oświadczeń woli można mówić też w momencie stanu uniemożliwiającego świadome podjęcie decyzji lub błędnej identyfikacji tożsamości drugiej osoby. Każdy stan, który sprawił, że jedna z osób nie była świadoma, będzie podstawą do unieważnienia. Zdarza się też, że osoby zawierają małżeństwo wbrew swojej woli. Taka sytuacja może nastąpić, gdy jeden z małżonków lub osoba trzecia zastosowały groźbę. Unieważnienie małżeństwa z powodu oświadczenia woli uznaje się więc, kiedy jedna z osób obawiała się, iż jeśli nie weźmie ślubu, to jej lub komuś innemu może grozić niebezpieczeństwo. 

Rozstrzygając sprawę unieważnienia małżeństwa cywilnego, sąd zawsze musi wydać orzeczenie co do złej wiary. Robi to z urzędu i może stwierdzić, że w złej wierze małżeństwo zawarli oboje, tylko jeden z małżonków albo żadne z małżonków nie zawarło go w złej wierze.

Bigamia a unieważnienie małżeństwa

W świetle polskiego prawa zabronione jest także pozostawanie w związku małżeńskim z więcej niż jedną osobą. Zdarzają się przypadki, gdy którejś ze stron udaje się zataić wcześniejsze zawarcie małżeństwa z inną osobą i poślubić kolejnego partnera. Małżonek ma wtedy prawo domagać się unieważnienia małżeństwa. Warto podkreślić też, że ta przesłanka pozwala na wystąpienie z żądaniem unieważnienia przez każdą inną osobę, która ma interes prawny związany z orzeczeniem nieważności takiego małżeństwa

 

Unieważnienie małżeństwa – pomoc adwokata

 

Unieważnienie związku małżeńskiego może zostać stwierdzone w wyjątkowych sytuacjach. Często nawet przy występowaniu określonej przyczyny trudno jest ją udowodnić. Przykładem jest zawarcie małżeństwa w wyniku groźby. Dlatego tak ważne jest, aby do procesu przygotować się najlepiej jak jest to możliwe. W naszej kancelarii prowadzimy szereg różnych spraw związanych z rozwodem, separacją lub unieważnieniem małżeństwa. Zapraszamy do kontaktu!

Unieważnienie małżeństwa jest niezwykle trudne do osiągnięcia. Często o wiele szybciej można uzyskać rozwód. Gdy zgłosisz się do naszej kancelarii, to przeanalizujemy Twoją sytuację i zasugerujemy najlepsze rozwiązanie.

Czas jest bardzo ważny – im wcześniej po wzięciu ślubu zostanie złożony wniosek o unieważnienie, tym łatwiej będzie je osiągnąć.

Unieważnienie małżeństwa występuje wtedy, gdy nie powinno być zawarte, kiedy jest nieważne i niebyłe. Rozwód to zakończenie małżeństwa, jakie zostało zawarte w sposób prawidłowy, świadomy, zgodny z prawem.