System dozoru elektronicznego uregulowany został w kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z tymi regulacjami, jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych (dozór elektroniczny), poprzez ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego (system dozoru elektronicznego). Właściwym celem stosowania dozoru jest powstrzymywanie skazanego od przebywania w określonych miejscach oraz zapobieganie powrotowi do działalności przestępczej.

 

Do zastosowania dozoru konieczne jest uzyskanie zgody skazanego na odbycie kary w tym systemie w całości bądź w części. Sąd penitencjarny udzieli zezwolenia na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego po spełnieniu łącznie kilku warunków:

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.,
  2. jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  3. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  4. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
  5. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.
  Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

U skazanego może również wystąpić niski stopień demoralizacji, który wraz z względami bezpieczeństwa będzie przemawiał za odbyciem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego bez potrzeby osadzania go w zakładzie karnym. Ponadto za udzieleniem zezwolenia na odbycie kary w pozostałej części w systemie dozoru przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Podczas odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego skazany ma m. in. obowiązek przebywania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, udzielania wyjaśnień z przebiegu dozoru, noszenia nadajnika, dbania o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące, poddawanie się czynnościom kontrolnym oraz odbierania połączeń telefonicznych umieszczonych w specjalnym urządzeniu monitorującym.