Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia, które z pozoru odnoszą się do tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach. Warto więc pamiętać, iż w przypadku wystąpienia zdarzenia, na skutek którego wystąpiła szkoda, poszkodowany może domagać się zarówno zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak i odszkodowania.

 

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, a jego celem jest złagodzenie cierpienia zarówno fizycznego, jak i psychicznego osoby poszkodowanej, a przesłanką warunkującą możliwość jego dochodzenia jest wystąpienie krzywdy, tzn. ujemnego następstwa psychicznego, które wywołane zostało czynem niedozwolonym. Odszkodowanie natomiast jest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym, wskutek którego poszkodowany powinien uzyskać naprawienie szkody o charakterze majątkowym. W tym przypadku szkoda definiowana jest jako niekorzystna zmiana wyłącznie statusu majątkowego poszkodowanego. Szkoda ta jest szkodą majątkową, w którą wlicza się między innymi stratę czyli czynnik zmniejszający majątek osoby poszkodowanej, oraz utracony ewentualny zysk, spowodowany daną sytuacją czyli to, co osoba poszkodowana mogłaby zyskać gdyby niefortunny wypadek się nie zdarzył.

Jednak najbardziej doniosłe różnice jesteśmy w stanie zrozumieć nie przez porównanie definicji obu pojęć, a przez porównanie sposobu dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania.

  Zachowek

 

Zasądzenie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia jest zależne od uznania sądu, bowiem to sędzia na podstawie zebranego materiału dowodowego (przesłuchania świadków, dokumentacji medycznej, opinii biegłych) dokonuje oceny, jaka suma będzie odpowiednia, aby zrekompensować doznaną przez poszkodowanego krzywdę. Pomimo, iż zadośćuczynienie ma charakter niedookreślony, tym niemniej w orzecznictwie wskazuje się kryteria, którymi należałoby kierować się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, a mianowicie to, że musi ono mieć charakter kompensacyjny, a więc musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną, nie będącą jednakże wartością nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy.

 

Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku dochodzenia odszkodowania. Aby sąd miał możliwość zasądzenia odszkodowania to poszkodowany musi przedstawić materiał dowodowy wskazujący dokładnie wysokość poniesionej szkody (rachunki za wykupione lekarstwa, wizyty u lekarza, utracony zarobek). Również zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, osoby bliskie zmarłego na skutek wypadku mają prawo do ubiegania się o stosowne odszkodowanie, gdy dojdzie do pogorszenia ich sytuacji majątkowej i życiowej po śmierci bliskiej osoby, konieczne jest udowodnienie pogorszenia się sytuacji finansowej osób bliskich po śmierci poszkodowanego.

  Windykacja przedsądowa - dlaczego warto skorzystać z pomocy prawniczej?

Warto zatem skompletować pełną dokumentację jeszcze przed wystąpieniem z roszczeniem o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.