Służebność przesyłu określa zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe – wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu. W zamian za możliwość korzystania z cudzej nieruchomości przedsiębiorca obowiązany jest uiszczać stosowane wynagrodzenie na rzecz właściciela nieruchomości, a jeżeli urządzenia przesyłowe już się na tej nieruchomości znajdują – również odszkodowanie za okres wcześniejszy.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż urządzenia w postaci słupów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągi, gazociągi itp. nie są własnością właściciela działki, a przedsiębiorstwa przesyłowego, które korzysta z cudzego gruntu. Taki stan powinien zostać uregulowany umową zawartą w formie aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu, a w razie braku porozumienia między stronami – na drodze sądowej.

 

Właściciel nieruchomości może domagać się od przedsiębiorstwa zarówno odszkodowania za bezumowne zajęcie i korzystanie z gruntu za okres do 6 lat wstecz oraz ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, czyli umożliwienie firmie korzystania z działki po uiszczeniu odpowiedniej kwoty. W grę wchodzą również roszczenia o usunięcie urządzeń przesyłowych z nieruchomości, a także propozycja jej wykupu przez firmę, jeżeli straciła ona w wyniku instalacji tych urządzeń na wartości gospodarczej.

  Zatrudnienie obcokrajowca - co należy wiedzieć?

 

Proponowana kwota winna być adekwatna do obciążenia, z jakim wiąże się ustanowienie służebności. Przy jej obliczaniu należy wziąć pod uwagę m. in. takie okoliczności, jak wartość rynkową nieruchomości czy dokładne przeliczenie pasa, na którym będą ograniczenia użytkowania.