Koszty postępowania sądowego potrafią być bardzo dokuczliwe. Pocieszający jednak jest fakt, że w przypadku wygranej sprawy można uzyskać ich zwrot. Dowiedz się, jakie są rodzaje kosztów rozprawy cywilnej i kiedy można ubiegać się o odzyskanie wydanej sumy!

Koszty w sprawach cywilnych

 

Koszty, które wiążą się z udziałem w postępowaniu cywilnym, można podzielić na 3 główne rodzaje:

  • opłaty sądowe (stała, stosunkowa, podstawowa),
  • koszty pełnomocnika,
  • koszty związane ze stawiennictwem w sądzie.

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Wysokość opłat sądowych zależna jest od rodzaju postępowania i wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw niemajątkowych oraz niektórych sprawach majątkowych sąd pobiera opłatę stałą. Kwota ta ustalana jest na podstawie zakresu, w jakim mieści się wartość przedmiotu sporu. 

 

W postępowaniach majątkowych pobierana jest zaś opłata stosunkowa, wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu. Opłata podstawowa natomiast jest ustalana przez sąd w sprawach, w których przepisy nie przewidują konkretnych opłat. 

 

Koszty pełnomocnika

Strony postępowania zwykle korzystają z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Koszty związane z pełnomocnictwem uzależnione są w dużej mierze od wartości przedmiotu sporu. Honorarium prawnika często jednak jest istotnym elementem wszystkich kosztów, jakie strona ponosi w postępowaniu.

  Jakie umowy należy skonsultować z prawnikiem?

 

Koszty związane ze stawiennictwem

Koszty związane ze stawiennictwem w sądzie obejmują m.in. koszty dojazdu do miejsca, w którym odbywa się rozprawa. W przypadku osób dojeżdżających z innego miasta, czy nawet województwa, sumy wydane na przejazdy mogą być znaczące. Do tej kategorii kosztów należy zaliczyć także równowartość zarobku utraconego wskutek konieczności stawienia się na rozprawę.

 

Kto ponosi koszty rozprawy cywilnej?

Koszty rozprawy cywilnej co do zasady ponosi strona, która przegrała postępowanie. Strona przeciwna może więc złożyć wniosek o zwrot kosztów procesu. Można domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uiszczeniem opłat sądowych, honorarium dla adwokata, a także kosztów związanych ze stawiennictwem na rozprawach. 

 

Warto pamiętać, że sąd nie przyznaje zwrotu kosztów automatycznie, a jedynie na wniosek strony. Wniosek taki można złożyć najpóźniej przed zakończeniem ostatniej rozprawy. Po wydaniu orzeczenia przez sąd nie będzie już takiej możliwości. 

 

Rozprawa cywilna – pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego? Kancelaria Stypuła adwokat Poznań służy Ci pomocą w zakresie porady, pełnomocnictwa i przygotowywania wszelkich pism procesowych. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc, jeśli chodzi o prawo cywilne.