Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki prawa handlowego ze względu na jego bezskuteczność nie musi być równoznaczne z utratą szans na zaspokojenie należności wierzyciela. Za długi niewypłacalnej spółki mogą bowiem odpowiadać także inne osoby. Dochodzenie roszczeń wobec podmiotów powiązanych z niewypłacalną spółką osobową jest stosunkowo łatwe. Zdecydowanie trudniej sięgnąć do majątku innych osób w przypadku spółki z o.o. Za długi spółki akcyjnej inne osoby w zasadzie nie ponoszą odpowiedzialności.

 

W przypadku spółek osobowych bezskuteczność egzekucji umożliwia wierzycielowi wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko wszystkim lub określonej kategorii wspólników (w zależności od typu niewypłacalnej spółki). Za zobowiązania spółek jawnych odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy. Podobna reguła obowiązuje w przypadku spółek partnerskich, przy czym partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez innego partnera. Odpowiedzialność za długi spółek komandytowych i komandytowo – akcyjnych ponoszą ich komplementariusze.

 

Za zobowiązania spółki z o.o., w razie niemożności zaspokojenia wierzyciela z majątku spółki i w konsekwencji bezskuteczności egzekucji, odpowiadają członkowie jej zarządu. Można wówczas egzekucje skierować postępowanie egzekucyjne z przeciwko zarządowi i uzyskać zaspokojenie z majątku jego członków. Natomiast jak już wyżej wskazano za zobowiązania spółki akcyjnej inne osoby nie ponoszą odpowiedzialności. Jeżeli jednak wierzyciel spółki akcyjnej poniesie szkodę na skutek niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości, może on dochodzić roszczeń odszkodowawczych od osób, które miały obowiązek złożyć taki wniosek.