Nie rezygnujmy ze sporów z zakładem ubezpieczeń i sprawdzajmy wypłacone odszkodowanie. Nawet pozytywna decyzja o przyznaniu odszkodowania może okazać się niekorzystna dla ubezpieczonego.

 

Po wydaniu przez zakład ubezpieczeń pozytywnej decyzji o przyznaniu odszkodowania za szkodę w naszym pojeździe najczęściej traktujemy sprawę za załatwioną. Jednakże wypłata określonej sumy pieniężnej tytułem pokrycia szkody z polisy OC nie zawsze zaspokaja w całości zgłoszone roszczenia. Unikamy postępowania sądowego traktując je jako kosztowne i długotrwałe, godząc się na warunki zaproponowane przez zakład ubezpieczeń. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że na skutek takiej postawy zakład ubezpieczeń zyskuje kosztem ubezpieczonego. Jednocześnie zapominamy, że jeżeli ubezpieczony nie uiści stosownej składki, zakład ubezpieczeń nie ma żadnych wątpliwości i po prostu pozywa ubezpieczonego o zapłatę. Miejmy świadomość, że postępowanie zakładów ubezpieczeń nie zawsze jest prawidłowe. Zdarzają się przy tym zarówno zwykłe omyłki w kosztorysowaniu szkody, ale także celowe zaniżanie odszkodowania.

 

Przykładem może być ustalenie wysokości odszkodowania za uszkodzony samochód w oparciu o ceny części zamiennych, które są znacznie tańsze niż podzespoły oryginalne. Ubezpieczyciel nie może swobodnie zaniżać odszkodowania o koszty amortyzacji pojazdu i zasłaniać się faktem, że uszkodzone części nie były nowe. Występują oczywiście wyjątki od tej reguły. Jednak to nie ubezpieczony, a właśnie ubezpieczyciel zobowiązany jest wykazać, że np. wyliczenie odszkodowania na podstawie części nowych, a nie zamiennych, prowadzić będzie do wzrostu wartości pojazdu. Takie stanowisko zajmował wielokrotnie Sąd Najwyższy który podkreślił, że wypłacone odszkodowanie powinno obejmować celowe oraz ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli uszkodzenia są znaczne, może się okazać, że zgoda na warunki przedstawione przez zakład ubezpieczeń skutkować będzie oddaniem sporej części należnego odszkodowania ubezpieczycielowi.