Organizacje pozarządowe mogą przyjmować różne formy – fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS lub stowarzyszenia zwykłego. Jedną z najczęściej wybieranych rodzajów działalności non-profit jest fundacja. Jeśli chcesz powołać tego rodzaju organizację, sprawdź jakie wymagania musisz spełnić!

 

Czym jest fundacja?

Fundacja jest organizacją pozarządową, realizującą cele użyteczne społecznie lub gospodarczo. Może zostać powołana do istnienia przez fundatora, a więc osobę dysponującą pewnym majątkiem, przeznaczonym na rozpoczęcie działalności fundacji. Fundatorem, czyli założycielem fundacji może być każdy obywatel, po osiągnięciu pełnoletności. Co ważne, nie musi mieć polskiego obywatelstwa – założycielem fundacji może być też cudzoziemiec. 

 

Jak założyć fundację?

W celu założenia fundacji muszą zostać spełnione następujące wymagania:

 

 • Określenie celu fundacji – powinien być użyteczny społecznie lub gospodarczo. Najlepiej jeśli cel ten będzie wiązał się z podstawowymi interesami państwa, określonymi w ustawie o fundacjach. Może to więc być np. ochrona zdrowia, oświata i wychowanie, opieka i pomoc społeczna, czy ochrona środowiska. Cel ten nie może być ukierunkowany na osiągnięcie zysków. 
 • Wyznaczenie funduszu założycielskiego – jest to majątek, na który mogą składać się środki finansowe, ale także papiery wartościowe, nieruchomości i rzeczy ruchome. Fundusz ten zostaje przez fundatora oddany na własność fundacji. Jego wartość jest uzależniona od tego, czy fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli tak, fundusz musi wynosić co najmniej 1000 zł. W innym przypadku kwota nie jest narzucona odgórnie. Warto jednak przeznaczyć na ten cel minimum kilkaset złotych.  
 • Ustanowienie aktu fundacyjnego – jest to oświadczenie woli fundatora. W dokumencie tym założyciel wyraża chęć powołania fundacji, wskazuje cel organizacji i określa fundusz założycielski. Akt fundacyjny musi zostać poświadczony notarialnie. W oświadczeniu tym można wskazać również ministra, który będzie sprawować nadzór nad fundacją. Można to także zrobić w osobnym dokumencie.
 • Sporządzenie statutu fundacji – dokument ten może zostać sporządzony przez fundatora lub jego pełnomocnika. Fundator może też zadecydować o tym, że statut zostanie sformułowany i uchwalony przez zarząd organizacji.
  Zadatek a zaliczka - jaka jest różnica?

 

Zakładanie fundacji – rejestracja w KRS

Jak założyć fundacjęKiedy już zostaną spełnione podstawowe wymogi związane z powołaniem fundacji, pozostaje dopełnić formalności i zarejestrować nową organizację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero po rejestracji w KRS fundacja uzyska osobowość prawną, a więc będzie mogła legalnie działać i realizować swoje cele statutowe. 

 

Fundację bez działalności gospodarczej można zarejestrować składając wniosek w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli organizacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wymagane jest złożenie wniosku elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych.

 

Do rejestracji fundacji służą formularze:

 • KRS-W20 – w tym dokumencie podaje się pełne dane organizacji. Jest to przede wszystkim nazwa, rodzaj dokonywanej rejestracji, adres do korespondencji, informację o założeniu organizacji i uchwaleniu statutu.
 • KRS-WK – jest to załącznik, w którym należy podać dane członków zarządu i organu nadzorczego. Jeśli fundacja ma tylko zarząd, składa się jeden formularz, podając dane członków zarządu. Jeśli natomiast powołany został organ nadzorczy (np. komisja rewizyjna), należy złożyć kolejny formularz dla osób wchodzących w skład tego organu.

 

W przypadku rejestrowania fundacji z działalnością gospodarczą, musi zostać wskazany przedmiot działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności). Powinna też ustalić dzień i miesiąc zakończenia swojego pierwszego roku obrotowego.

  Czym są klauzule abuzywne w umowach?

 

Do wniosku o zarejestrowanie fundacji należy dołączyć dokumenty, poświadczające dopełnienie niezbędnych formalności. Są to w szczególności:

 • akt fundacyjny,
 • statut fundacji,
 • oświadczenie o wskazaniu ministra nadzoru,
 • uchwały o powołaniu władz,
 • oświadczenia członków zarządu o adresach korespondencyjnych,
 • dowód wpłaty za dokonanie wpisu do rejestru.

Jak założyć fundację jednoosobową?

Z prawnego punktu widzenia fundacja może być tworzona tylko przez jedną osobę, jaką jest fundator. Proces rejestracji przebiega analogicznie jak w przypadku fundacji wieloosobowej. Nie ma jednak w tym przypadku organu nadzorczego, a jedynie jednoosobowy zarząd. 

 

W praktyce jednak dobrze jest zastanowić się nad tym, czy warto powołać fundację jednoosobową. Jeśli chcesz założyć fundację samodzielnie, musisz liczyć się z tym, że działanie w pojedynkę może być dużym wyzwaniem. Celem fundacji ma być realizowanie ważnych społecznie lub gospodarczo zadań, a to może być trudne dla jednej osoby. 

 

Jeśli chcesz założyć fundację, zapraszamy do naszej kancelarii! Obsługa prawna firm, stowarzyszeń i fundacji, to dziedziny, w których mamy najlepszych ekspertów! Z chęcią pomożemy Ci we wszystkich aspektach prawnych związanych z opracowaniem dokumentów i procesem rejestracji. Adwokat Poznań jest tym, kogo szukasz? Zadzwoń do nas!