Intercyza, czyli umowa małżeńska budzi wiele kontrowersji. Jednak w pewnych przypadkach warto rozważyć sporządzenie takiego dokumentu. Intercyza może  przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb małżonków. Dowiedz się, jakie są rodzaje umowy małżeńskiej i kiedy warto podpisać taki dokument!

 

Intercyza – co to takiego?

Intercyza to potoczna nazwa umowy majątkowej małżeńskiej, którą małżonkowie mogą zawrzeć w celu wprowadzenia zmian w zakresie wspólności majątkowej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, intercyza nie wiąże się wyłącznie z ustanowieniem rozdzielności majątkowej lub ograniczeniem wspólności majątkowej. Akt ten pozwala również na rozszerzenie zakresu wspólnego zarządzania majątkiem. 

 

Wspólność majątkowa po ślubie

W świetle polskiego prawa (a konkretnie zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wraz z zawarciem ślubu powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że od tej pory gromadzą oni wspólny majątek, do którego zaliczają się niemal wszystkie składniki majątku każdego z małżonków.

 

Dotyczy to w szczególności:

  • wynagrodzenia, które każde z małżonków pobiera za swoją pracę; 
  • dochodów uzyskiwanych przez nich z innej działalności zarobkowej;
  • dochodów uzyskiwanych ze wspólnego majątku małżonków, jak i majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środków znajdujących się na rachunkach funduszy emerytalnych małżonków.
  Odszkodowanie a zadośćuczynienie

 

Wspólność majątkowa nie obejmuje jednak niektórych elementów majątku osobistego każdego z małżonków. W jej zakres nie wchodzą więc m.in. rzeczy nabyte przed ślubem, dobra odziedziczone, czy uzyskane jako forma odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

 

Jakie są rodzaje intercyzy?

Umowa majątkowa między małżonkami może przybierać następujące formy:

  • Rozdzielność majątkowa – w tej sytuacji każdy z małżonków posiada swój własny majątek, którym zarządza osobiście. Składają się na niego zarówno dobra nabyte przed ślubem, jak i po ślubie.
  • Intercyza z wyrównaniem dorobków – ten rodzaj umowy ustala rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa, ale w chwili ustania rozdzielności wszystkie dobra dzielone są po równo między małżonków. Może do tego dość w przypadku rozwodu, rozwiązania obowiązującej umowy lub śmierci jednego z małżonków (wówczas podział majątku następuje między jego spadkobiercami a drugim małżonkiem).
  • Ograniczenie wspólności majątkowej – w tym przypadku małżonkowie decydują, jakie elementy ich majątku nie będą wchodziły w skład majątku wspólnego.
  • Rozszerzenie wspólności majątkowej – ta forma zakłada włączenie do wspólnego majątku wskazanych przez małżonków składników ich majątków osobistych. Mogą to być np. dobra uzyskane przed zawarciem małżeństwa.
  Czym są klauzule abuzywne w umowach?

 

Kiedy warto podpisać intercyzę?

podpisywanie intercyzyPo co spisywać intercyzę przed zawarciem związku małżeńskiego? Decyzja ta może jednak okazać się bardzo korzystna z wielu względów, nie tylko na wypadek rozwodu. Jednym z powodów sporządzenia intercyzy jest chęć uchronienia współmałżonka przed koniecznością spłaty długów męża lub żony. 

 

Często zdarza się, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą wychodzą z inicjatywą zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Intercyza małżeńska może zabezpieczyć drugą osobę przed problemami finansowymi, które mogą pojawić się w związku z prowadzoną działalnością. 

 

Z kolei rozszerzenie wspólności majątkowej jest korzystne, gdy np. jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości, która ma być użytkowana wspólnie. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ubiegania się o kredyt, np. na budowę domu na działce, należącej wcześniej tylko do jednego z małżonków. Wtedy warto włączyć działkę do wspólności majątkowej, aby prawnie należała ona do obojga małżonków.

 

Nie sposób zaprzeczyć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej znacznie ułatwia postępowanie rozwodowe. Nie ma bowiem wówczas konieczności decydowania o podziale majątku, co sprawia, że proces odbywa się dużo szybciej.

  Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 

 Jeśli szukasz prawnika, który skutecznie poprowadzi Twoją sprawę, zgłoś się do Kancelarii Stypułaadwokat Oborniki.