Legalne zatrudnienie obcokrajowca w Polsce wiąże się z obowiązkiem dopełnienia wielu formalności. Procedury różnią się ze względu na kraj pochodzenia potencjalnego pracownika oraz tego, czy już przebywa na terytorium RP czy poza jej granicami.  Planujesz zatrudnić cudzoziemca? Przeczytaj, jakie dokumenty musisz złożyć i jakie kroki podjąć, by zrobić to legalnie i bez komplikacji. 

 

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE – czy potrzebne zezwolenie? 

Na mocy porozumień Wspólnoty Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii nie potrzebują zezwoleń na podjęcie zatrudnienia w Polsce. Uproszczona procedura dotyczy także osób pochodzących z sześciu krajów nienależących do UE. Są to: Ukraina, Rosja, Białoruś, Armenia, Gruzja i Mołdawia. Obywateli tych państw zatrudnisz na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Zezwoleń nie potrzebują również uchodźcy czy obcokrajowcy, którym stosowny dokument wydało inne państwo UE, a także zamieszkujący na stałe w Polsce. 

 

Zatrudnienie obcokrajowca – obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, EOG, Szwajcarii czy niektórych państw wschodnich wiąże się z obowiązkiem upewnienia się, że jego pobyt w Polsce jest legalny. Jeżeli przebywa on wciąż poza granicami RP, powinien złożyć wniosek o wizę pracowniczą w konsulacie. W przypadku, gdy mieszka już w Polsce, należy sprawdzić czy ma ważny dokument uprawniający do pobytu (np. Kartę Pobytu). 

  Zasiedzenie nieruchomości

 

Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na pracę. Przed jego otrzymaniem obowiązkowe jest tzw. badanie rynku pracy. Jako pracodawca musisz złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Polacy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu, dlatego starosta musi wydać oświadczenie, że w regionie nie ma wykwalifikowanych i chętnych do pracy na danym stanowisku obywateli RP. Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, bez którego zatrudnienie obcokrajowca legalnie nie będzie możliwe. 

 

Kiedy test rynku pracy nie jest wymagany?

Jest kilka wyjątków od obowiązku otrzymania oświadczenia od starosty.

 

Nie musisz o nie wnioskować w przypadku, kiedy zatrudniasz obcokrajowca: 

  • w zawodach deficytowych (listy można znaleźć na stronie Powiatowych Urzędów Pracy),
  • w charakterze opiekuna dla dziecka, osoby starszej lub pomocy domowej, 
  • będącego lekarzem lub stomatologiem, 
  • będącego trenerem lub sportowcem, 
  • absolwenta polskiej uczelni wyższej. 

 

Jaka umowa w przypadku zatrudnienia cudzoziemca?

Obcokrajowców obowiązuje to samo prawo pracy co obywateli RP. Już na etapie składania wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca należy określić warunki jego zatrudnienia (rodzaj umowy, wynagrodzenie, czas pracy). Nie możesz zmienić wskazanego wcześniej w zezwoleniu rodzaju umowy z UOP na cywilnoprawną bez poinformowania urzędu. Podpisując umowę nie możesz zapomnieć również o obowiązku zgłoszenia umowy do US i rozliczeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatrudnienie obcokrajowca nie będzie możliwe bez numeru PESEL, należy więc dopilnować, by został zameldowany w Polsce i go otrzymał. 

  Ubezwłasnowolnienie - jak przebiega i jakie są warunki?

 

Pomoc prawna dla firm – dlaczego warto z niej skorzystać?

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z wieloma skomplikowanymi formalnościami. Niedotrzymanie terminów bądź brak wymaganej dokumentacji przy zgłoszeniu nawiązania stosunku pracy do starostwa jest traktowany jako nielegalne zatrudnienie. W tym wypadku skutkować może nałożeniem kar finansowych na przedsiębiorstwo.

 

Warto skorzystać z pomocy prawnej jeszcze przed podpisaniem umowy z nowym pracownikiem. Jeżeli prowadzisz firmę w Poznaniu, Obornikach lub okolicy, oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców. Obsługa prawna firm udzielana przez naszą kancelarię obejmuje pomoc w tworzeniu umów, a także doradztwo w zakresie prawa pracy.

 

Kancelaria Stypuła – adwokat Oborniki https://adwokat-stypula.pl/kancelaria-oborniki – zapewnia obsługę prawną na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.