Stowarzyszenie jest najpopularniejszą formą działalności non-profit w Polsce. Do założenia tego typu organizacji nie jest potrzebny wkład finansowy, a jedynie ludzie dzielący podobne zainteresowania! Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć stowarzyszenie.

 

Czym jest stowarzyszenie?

zakładanie stowarzyszeniaStowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która skupia co najmniej kilka osób zainteresowanych działalnością społeczną w jakiejś dziedzinie. Można wyróżnić tzw. stowarzyszenie rejestrowe (wpisane do KRS) oraz stowarzyszenie zwykłe. W zależności od tego, jaki status prawny ma stowarzyszenie, posiada ono inne przywileje i obowiązki. Przepisy dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń zawarte są w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie ma charakter niezarobkowy, co oznacza, że jego działalność nie może być ukierunkowana na zysk. Organizacja powinna przede wszystkim bazować na pracy społecznej swoich członków. Ustawa dopuszcza jednak możliwość zatrudniania pracowników, w tym również jego członków stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zwykłe a stowarzyszenie rejestrowe

Najprostszą formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe. Powstaje ono z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwy terytorialnie organ nadzorujący (zwykle starostę lub prezydenta). Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa własności. Może więc posiadać swój majątek i pozyskiwać fundusze na działalność np. w postaci darowizn czy dotacji. Ten rodzaj działalności ma jednak też pewne ograniczenia, np. brak możliwości prowadzenia działalności odpłatnej, czy działalności gospodarczej.

  Nieuczciwa konkurencja - czym jest?

 

Stowarzyszenie wpisane do KRS posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie takie może prowadzić zarówno działalność odpłatną, jak i działalność gospodarczą. Ma też nieco szersze możliwości pozyskiwania dofinansowań (niektóre instytucje udzielają dotacji jedynie stowarzyszeniom figurującym w KRS). Stowarzyszenie rejestrowe ma też więcej obowiązków, w tym składanie corocznych sprawozdań finansowych.

 

Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie może być utworzone tylko przez osoby fizyczne – obywateli polskich, cechujących się pełną zdolnością do czynności prawnych. Do stowarzyszenia mogą też należeć cudzoziemcy oraz osoby poniżej 18 roku życia. W zarządzie jednak większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

W celu zarejestrowania stowarzyszenia należy zebrać odpowiednią liczbę członków-założycieli. Do założenia stowarzyszenia rejestrowego potrzebnych jest minimum 7 osób. Stowarzyszenie zwykłe natomiast może powstać już przy udziale 3 osób. 

 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż rejestracja stowarzyszenia w KRS. Do założenia organizacji wystarczą 3 osoby, które spotykają się na zebraniu założycielskim. W trakcie zebrania podejmują decyzje o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu i wyborze zarządu lub przedstawiciela. Mogą również powołać komisję rewizyjną, jednak nie jest to konieczne.

  Odszkodowanie za uszkodzony samochód

 

W regulaminie stowarzyszenia zwykłego należy zawrzeć przede wszystkim informacje o nazwie i siedzibie organizacji, celach działalności, sposobach realizacji tych celów oraz terenie działania. Powinny zostać tam również opisane zasady wyboru władz organizacji, sposobu zmiany regulaminu i rozwiązania stowarzyszenia.

 

Następnie należy złożyć dokumenty we właściwym urzędzie (zwykle będzie to urząd miasta lub starostwo powiatowe). Stowarzyszenie składa wniosek o wpis do ewidencji, do którego załącza regulamin, protokół z zebrania założycielskiego, listę członków-założycieli oraz dane członków zarządu lub przedstawiciela. Jeśli urząd nie zgłosi zastrzeżeń do złożonych dokumentów, organizacja zostaje zarejestrowana w ciągu 7 dni.

 

Jak zarejestrować stowarzyszenie w KRS?

W przypadku zakładania stowarzyszenia rejestrowego, wymagane jest dopełnienie nieco większej ilości formalności. Na początek należy stworzyć statut stowarzyszenia.

 

W statucie należy zawrzeć następujące informacje:

  • nazwa organizacji,
  • siedziba i obszar działania,
  • cele i sposoby działania,
  • zasady członkostwa w stowarzyszeniu,
  • zasady wyboru i kompetencje władz,
  • warunki podejmowania uchwał,
  • możliwości pozyskiwania środków na działalność,
  • zasady zmiany statutu,
  • zasady rozwiązania organizacji.

 

Kolejnym krokiem jest zwołanie zebrania założycielskiego, w którym musi uczestniczyć minimum 7 osób (członków-założycieli). Podczas zebrania podejmowane są uchwały o założeniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz stowarzyszenia i komisji rewizyjnej. 

  Wyłudzenie danych osobowych - co robić?

 

Następnie organizacja składa wniosek o rejestrację w KRS. Obecnie wszystkie dokumenty muszą składane są elektronicznie, przez Portal Rejestrów Sądowych. Podstawowym formularzem jest KRS-W20 – w tym dokumencie należy podać dane stowarzyszenia (nazwa, siedziba, cele statutowe). Trzeba także wypełnić formularz KRS-WK, w którym wpisuje się dane osób wybranych do zarządu organizacji i komisji rewizyjnej. Jeśli stowarzyszenie planuje prowadzić działalność gospodarczą, zgłasza dodatkowo informacje o przedmiocie działalności oraz ustala datę zakończenia pierwszego roku obrotowego. 

 

Jak długo trwa rejestracja stowarzyszenia w KRS?

Ustawa o krajowym rejestrze sądowym przewiduje termin 7 dni na rozpatrzenie wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS. Jednak niedotrzymanie tego terminu nie powoduje żadnych skutków prawnych. W praktyce więc rejestracja może trwać bardzo długo – nawet kilka miesięcy.

 

Chcesz założyć spółkę, stowarzyszenie, fundację? Odezwij się do nas https://adwokat-stypula.pl i skorzystaj z naszego wsparcia!